ટેબલ પર વાંચતી વખતે હું માનસીના ચુંચાને રમાડતો હતો તો શું એને શ-રીર સુખ માણવાની ઈચ્છા થઈ હશે??

about

પ્રશ્ન. સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે મહિનામાં ઓછામાં ઓછા કેટલી વાર ચપા ચપી બોલાવવી પડે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને તમારે સારું રાખવું હોય તો મહિનામાં ઓછામાં ઓછામાં કેટલી વખત તમારે બધું કરવું પડે તો તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું એ ઘણા બધા લોકોના પ્રશ્નો હોય છે અને તેઓ જાણવા માંગતા હોય છે કે મહિનાની અંદર કેટલી વખત ઓછામાં ઓછી વખત બધું કરવું પડે

જેના કારણે તેઓનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તો સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાનને પણ સાબિત કરીને બતાવ્યું છે કે જ્યારે બધું કરવામાં આવે છે અને ચ પા ચ પી બોલાવવામાં આવે છે તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી રીતે ફાયદો થતો હોય છે એવા સમયની અંદર તમે મહિનાની અંદર ઘણી બધી વખત બધું કરી શકો છો ઘણા બધા લોકોએ હોય છે

તો જ્યારે દરરોજ તમે કોઈ વ્યક્તિની સાથે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર પણ તમને ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય છે ઘણા બધા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે તેનાથી કઈ સમસ્યા થતી હશે

પરંતુ તેવું હકીકતમાં નથી તમે તે કરો છો તેના કારણે તમારા જે હોર્મોન હોય છે તે સારા રહેતા હોય છે અને તમારું શરીર જેવું છે તે પણ સારું રહેતું હોય છે અને બુલેટની જ વાર હોય છે

તે પણ સારી રહેતી હોય છે જેના કારણે એટલું કહેવાય કે સામાન્ય રીતે સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો તેની માટે મહિનામાં ઓછામાં ઓછા તમારે અંદાજિત 10 થી 15 વખત બધું કરો છો તો તમને સારું રહી શકે તેવું મને લાગે છે તે તમે વસ્તુ કરો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે.

પ્રશ્ન. શું હું દરરોજ અંગત ક્ષ્ણ એકલી એકલી માણવા લાગુ તો મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શું તમે દરરોજ એકલા એકલા રીતે અંગત ક્ષણો માણવા લાગો તો તેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તેનાથી તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને આવી માનસિક સમસ્યાઓ થઈ જતું હોય છે અને જેના કારણે તેઓને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આગળ જતા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે એકલા એકલા બધું કરવા લાગો છો

તેના કારણે તમે પોતાની ઉપર એક પ્રકારે સ્વતંત્ર થઈ જતા ઓછું અને પોતાની ઉપર તમે આધાર રાખવા માનતા છો અને કોઈ બીજું વ્યક્તિ સામેવાળું હોય છે તેની પર આધાર રાખતા નથી આના કારણે તમને એક વસ્તુ થતી હોય છે કે સામાન્ય રીતે આવું જ્યારે થાય છે ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકતી હોય છે જ્યારે તમે આવું કરો છો તેવા સમયની અંદર અંગત ક્ષણો માણેલી છે

તો તેમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યા આગળ કોઈ વ્યક્તિ સાથે જ્યારે બધું કરવાનું આવતું હોય છે તે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે સમય વાળું વ્યક્તિ તમારી પાસેથી જે અપેક્ષા રાખતું હોય છે તે અપેક્ષા તમે રાખી શકતા નથી અને સામાન્ય રીતે તેની અપેક્ષા ઉપર તમે જ્યારે નથી ઉતારી શકતા તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાના ચાન્સ રહેતા હોય છે

જેના કારણે હું તમને માત્ર એટલું જ જણાવવા માગું છું કે તમારે એકલા એકલા આ બધું ન કરવું જોઈએ તમારે કોઈ પાર્ટનર ભેગો રાખવો જોઈએ અને તેની સાથે બધું કરવું જોઈએ તમે કરો છો તો તેવો સમય ઘણી બધી સમસ્યાઓથી છુટકારો મળી શકે છે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પણ આવવાનો નથી તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *