સુરભી અને તમે આવેશ માં આવીને ચ પા ચ પી કરી હવે મને બીક લાગે છે કે શું થશે?

Uncategorized

પ્રશ્ન. શું લિપસ્ટિક કરીને હું મારા પાર્ટનર નું પ્રાઈવેટ પાર્ટ મોઢામાં લવ તો તેનાથી કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે લિપસ્ટિક કરીને તમે તમારા પાર્ટનરનું પ્રાઇવેટ મોઢામાં લો છો તો તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે એમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થતી નથી અને તમે તેમાં કરી શકો છો સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમે જ્યારે ફિલ્મોમાં જોતા હો છો

અને અગત્યની વસ્તુ એ છે કે તમે ઓનલાઈન વિડીયોમાં જોતા છો ત્યારે તમને અલગ અલગ વસ્તુઓ થતી હોય છે અને તમને પણ લાગતું હોય છે શું કરી રહ્યા છે તેઓ મજા કરી રહ્યા હોય છે અને આપણને એવું લાગી રહ્યું છે કે તમે જ્યારે લિપસ્ટિક કરીને આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર જો તેનો ભાગ ઉપરના ભાગમાં ચોંટી જાય છે

તો તમારા મોઢાની અંદર તે વસ્તુ તમને નુકસાન થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ પણ છે કે જ્યારે તે પ્રાઇવેટ પાર્ટના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તે સામેવાળા વ્યક્તિને તો નુકસાન કરે છે પરંતુ તમને પણ ઘણી બધી રીતે નુકસાન થતું હોય છે એટલે તમારે તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ અને તમારે કોઈ સમસ્યા ન થાય તેની માટે તમારે હંમેશા તત્પર રહીને ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. સુરભી અને તમે આવેશ માં આવીને ચ પા ચ પી કરી હવે મને બીક લાગે છે કે શું થશે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સુરભી અને તમે આવેશમાં આવીને હવે તમને બીક લાગે છે કે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે પહેલા તો તમે એવું કરવું ન જોઈએ પહેલા તો તમે આવીશ માં આવીને બધું કરી નાખો અને ત્યારબાદ હવે તમને જો બીક લાગતી હોય તો તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી રીતે સમસ્યા પેદા થઈ શકે છે.

હું તમને માત્ર માગું છું કે તમે આ બધી વસ્તુ કરી તે કોટી કહેવાય અને તમારે આવું ન કરવું જોઈએ પરંતુ હવે તમે કરી રહ્યા છો કે તમે આવું કરી નાખ્યો તો તેવા સમયની અંદર તમારે બીક ના રાખવી જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમે તેમને પૂછી શકો છો અને તેઓ આગળ જતાં તમારા પંદર બનશે કે કેમ તે પણ તમારે પૂછી લેવું જોઈએ તમે આવી વસ્તુ કરો છો ત્યારે કોઈપણ સમયે વાંધો પડતો નથી

ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તે વસ્તુ તમારે પૂછવું જોઈએ જ્યારે તમે આવું કરો છો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નહીં પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને બધું કરવાની ઘણી બધી મજા પણ આવશે

એટલે તમારે બીક ના રાખવું જોઈએ કારણકે આ વસ્તુ તો એક ફીલિંગ છે અને સામેવાળી વ્યક્તિને જ્યારે આ ફીલિંગ આવી હશે ત્યારે તમને પણ બધું થઈ ગયું હશે જેના કારણે તમને આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવું જોઈએ નહીં અને તમારે એકદમ બુદ્ધિ ક્ષમતાથી કામ લેવું જોઈએ જેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *