શું ઠંડીમાં વધુ સમય સંબંધ બાંધવાથી કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. શું ઠંડીમાં વધુ સમય સંબંધ બાંધવાથી કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શું ઠંડીની અંદર તમે વધારે સમય સંબંધ બાંધો છો તો તેનાથી કોઈ ફાયદો છે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે ઠંડીની અંદર જ્યારે સંબંધ બાંધો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે તેનાથી છુટકારો મળી શકે છે તેના કારણે તમને ઘણું બધું ફાયદો થઈ શકે છે અને જ્યારે ઠંડી ખૂબ જ વધારે સમયમાં વધે છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી સમસ્યાઓ આપણને આપણા શરીરમાં થતી હોય છે અને આપણે ઇન એક્ટિવ થઈ જતા હોઈએ છીએ અને જેના કારણે આપણા શરીરની અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થતી નથી

જ્યારે વ્યક્તિ જ હોય છે ઘણી બધી સમસ્યાઓ જે હોય છે તેનાથી પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જતી હોય છે અને તેની અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે તેના કારણે ઘણી બધી મજા તેને આવતી હોય છે પરંતુ તેને કસરત જે હોય છે તે કરવી જોઈએ સામાન્ય રીતે હોય છે બધું કરીને મળી જતી હોય છે અને જ્યારે આવું બધું તે કરે છે અને ત્યારબાદ તેને જે કસરત મળે છે તેવી જે મજા હોય છે

અને તેવી જ કસરત હોય છે તે સામાન્ય રીતે બીજામાં મળતી હોતી નથી એટલે તે વ્યક્તિ આવું કરી શકે છે અને ઠંડીની અંદર ઘણી બધી મજા મળી શકે છે એટલે તમે ઠંડીની અંદર બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા મળી શકે છે અને સંબંધ બાંધવાથી તમને ફાયદો પણ થઈ શકે છે. અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે.

પ્રશ્ન. શું હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને આનાકાની કરે છતાં પણ મજા અપાવી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને બધું કરવા માટે આનાકાની કરે છે તો તેને મજા કેવી રીતે તમે અપાવી શકો છો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તો હું કેટલું કહેવા માંગીશ કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને કેમ આના કાંઈ કરે છે તે તમારે તેને પૂછવું જોઈએ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેને જ્યારે તેની ગર્લફ્રેન્ડ કરતી હોય ત્યારે તે લોકો ઝઘડો કરતા હોય છે

અને ગુસ્સો કરતા હોય છે અને તેઓ પૂછતા હોતા નથી પરંતુ માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પૂછી લેવું જોઈએ કે તે કેમ તમારી સાથે આનાકાની કરે છે અથવા તો શું ભૂતકાળમાં કોઈ એવી ઘટના બનેલી હતી જેના કારણે તેઓને ન ગમ્યું હોય એને સામાન્ય રીતે અમારી સાથે કરવાનો મંત્ર તો તે વસ્તુ વિશે પણ તમારી તમને પૂછવું જોઈએ

તમે જ્યારે તેની વિઝા પૂછતા નથી ત્યારે તેવા સામાન્ય ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે અને તેઓ આના કારણે પણ કરતા હોવા જોઈએ તમારે તમને પૂરેપૂરી મજા આપવી પડે અને બીજી વસ્તુ એ પણ બીજી વખત તમે નવી વખત જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તમારા ગર્લફ્રેન્ડ તમને એવું કહે છે કે હવે તમે રોકી જાઓ અથવા તો બંધ થઈ જાવ તો તેવા સમયની અંદર તમારે શાંતિથી લેવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ જે ત્યારે ફરીથી ગયાં ત્યારે તમારે બધું કરવું જોઈએ ઘણા બધા લોકો એવું હોય છે કે જ્યાં હતા ત્યારે તો પણ તે બધું કરતા હોય છે પરંતુ આવું તો મારે ન કરવું જોઈએ આવું તમે કરો છો તો સમયની અંદર ઘણી બધી સમસ્યા જે હોય છે તે સમય વાળા પાડનારને પડી શકે છે એટલે તેનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *