શું સંબંધ બાંધ્યા દરમિયાન વધારે જેલ લગાવવાથી મજા વધી શકે?

about

પ્રશ્ન. મને મારા સસરા હંફાવી દે છે અને ત્યારબાદ મારો પતિ પણ મને નથી મૂકતો મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા સસરા તમને પહેલા તો હમફાવી દેશે અને ત્યાર બાદ તમારો પતિ પણ તમને મૂકતો નથી અને તે પણ તમારી સાથે બધું કરે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને એવું માનીને ચાલુ છું

કે તમે એવો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા સસરા તમારી સાથે બધું કરે છે અને તેઓ જેવું તમને કરીને બહાર મોકલે છે ત્યારબાદ તમારા જે પતિ છે તે પણ તમને મુકતા નથી ને તે પણ તમારી સાથે બધું કરે છે

જેના કારણે તમે કંટાળી ગયા છો અથવા તો તમને મજા આવતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને માત્રને માત્ર એટલું જ જણાવ્યું છે કે તમારે બંનેમાંથી એકને પસંદ કરવા પડશે સામાન્ય રીતે તમે તમારા પતિ સાથે લગ્ન કર્યા છે તો જે વ્યક્તિ સાથે તમે લગ્ન કર્યા છે તેને તમારે પસંદ કરવો જોઈએ અથવા તો તમને ત્યાં ગમતું હોય તો તમારે તમારા સસરાને પસંદ કરી લેવા

જોઈએ કારણકે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમે બંને જણાને સાથે કોષ રાખી શકતા નથી. તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પહેલા તમને હંફાવી દેતા હોય છે અને સામાન્ય રીતે ત્યારબાદ તમે તમારા પતિ પાસે જતા હો

છો તો બની શકે કે તમે તમારા જેટલી મજા તમારા પતિને ના આપી શકો અને જેના કારણે તમારી વચ્ચે પણ સંબંધોમાં વગાડ પડી શકે એટલે હું તો માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે તમારા આ બધા ધંધા તમારા મૂકી દેવા જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમારા પતિની સાથે શાંતિથી રહેવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું સંબંધ બાંધ્યા દરમિયાન વધારે જેલ લગાવવાથી મજા વધી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે સબંધ બાંધ્યા દરમિયાન વધારે જેલ લગાવો તો તેનાથી શું મજા વધી શકે કે કેમ તો હું તેની માટે તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે સંબંધની અંદર તમારે વધારે જે લગાવો છો તો તેનાથી મજા વધી શકતી નથી. સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને એવા પ્રશ્નો હોય છે કે જેવો સામાન્ય રીતે બધી વસ્તુઓ લગાવે છે તો તેના કારણે મઝા વધી શકશે

પરંતુ તેવું હોતું નથી સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે વધુ વસ્તુ કરો છો અને તેવા સમયની અંદર મારે વધારે જેલની જરૂર ત્યારે પડતી હોય છે જ્યારે તમારી બધી વસ્તુ ચીકણી કરવાની હોય તો તેની માટે તમારે થોડીક જેલ લેવાની હોય છે જ્યારે તમે વધારે પડતી જ લઈ લો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે અને તેજલ કોઈ પણ પ્રકારે કામમાં આવ્યું નથી

એટલે તમને માત્ર એટલું જ માગું છું કે તમારે એ વસ્તુ કરવાની નથી તમારા માત્ર પર્યાપ્ત માત્રામાં જ બધી વસ્તુ લેવાની છે તમે જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં બધી વસ્તુ લો છો તેવા સમયમાં તમને ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે

એટલે તમારે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને સામાન્ય ઉપયોગ કરવાનો છે તમે તેવી વસ્તુ કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે તમે સંબંધ બાંધવો છો ત્યારબાદ તમે જેલ લગાવો છો તો તેનાથી મજા તો વધી શકે છે પરંતુ તમારે તો વધારે સમય લગાવવાની નથી તમે વધારે સમય તેનો ઉપયોગ નથી કરતા તો તેમાં તમને ઘણી બધી સરળતા રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *