શું મારો બોયફ્રેન્ડ મને વધુ મજા આપવા વ્યસન કરીને આવે તો મને વધુ મજા મળી શકે?

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હું છેલ્લા એક મહિનાથી ૨૦ વાર ચ પા ચ પી બોલાવી છે તેનાથી તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને છેલ્લા એક મહિનાથી ૨૦ વખત તમે બોલાવી નાખી છે અને જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કહેવા માંગો છો તમે એવું કહેવા માંગો છો કે તમે 20 વખત એક મહિના ની અંદર બધું કરેલું છે અને આટલું બધું કોઈ કરતું નથી

પરંતુ તમે કરેલું છે કે પહેલા તો તમને 6 પટાવવા માંગુ છું કે ઘણા બધા લોકોએ કરી શકે છે જેના કારણે તમે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તેની અંદર કોઈપણ કાર્ય વાંધો પણ નથી તમારે જે વસ્તુ કરવી તેની ઉપર તમે બધો પ્રભાવ મેળવી શકો છો અને સામેવાળી વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન હોય તો તમે 20 વખત શું પરંતુ હું તો તમને કહું છું કે દિવસના બે વખત પણ તમે બધું કરી શકો છો

પરંતુ સામેવાળી વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી તમારી ગર્લફ્રેન્ડને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી એટલે તમે જે કરો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે તમને ફરક પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી તેમની સાથે વધુ કરી શકવાના છો પરંતુ આ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જ્યારે તે કહે છે કે તેઓએ કંઈ કરવું નથી તો તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કાર્ય ન કરવા જોઈએ તો મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું મારો બોયફ્રેન્ડ મને વધુ મજા આપવા વ્યસન કરીને આવે તો મને વધુ મજા મળી શકે?

તમે મને જણાવી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને વધુ મજા આપવા માટે વ્યસન કરીને આવે તો તમને વધુ મજા મળી શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું એવું માની શકું છું કે તમારી ઉંમર કદાચ 20 વર્ષની અથવા તો 21 વર્ષની હશે એટલે તમને આવી બધી વસ્તુઓ આવી શકે છે

પેલી વસ્તુ તો છે કે સામાન્ય રીતે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમે જણાવી રહ્યા છો કે વધારે મજા આપવા માટે તમને વ્યસન કરીને આવે તો તમને વધારે મજા મળી શકે આ વસ્તુ તમને કોણ શીખવે છે અને તમે ક્યાંથી આ બધી વસ્તુઓ શીખીને આવ્યા છે કે આવી હતી કોઈ હોતી નથી અને આવું કંઈ હોતું નથી. વધારે મજા લેવા માટે કોઈ વ્યસન ની જરૂર નથી હોતી પરંતુ પોતાનામાં શક્તિ હોવી જોઈએ

ને તે શક્તિ સામાન્ય રીતે બધું ખાઈને આવતી હોય છે પરંતુ આવું કરીને આવતી હોતી નથી એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ તમારું બોયફ્રેન્ડ તમને વધુ મજા આપવા માટે આવતો હતો વ્યસન કરીને આવે તો તેમાં તમને વધારે મજા નથી આવવાની પરંતુ તમારા બોયફ્રેન્ડ નું સ્વાસ્થ્ય બગાડવાનું છે અને સાથે તમારું પણ સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું છે

એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ એટલે તમારા બોયફ્રેન્ડ કરતા ચાલુ કરતો પણ હોય ને તે કહેતો હોય કે આના કારણે તમે વધારે સારી રીતે બધું કરી શકે છે તો તેને તમારે ના પાડવી જોઈએ કારણ કે આવી વસ્તુ કરવી ખૂબ જ ખોટી છે અને આવી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ કારણકે આવી વસ્તુ કરવાની કારણે તેને પણ ઘણી બધી રીતે સમસ્યા થઈ શકે છે અને તમને પણ ઘણી બધી રીતે સમસ્યા થઈ શકે છે તે તમારે જોવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *