શું હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને વધારે ઉતેજીત કરવા તેને પાછળ ની તરફ મજા આપી શકું ?

nation

પ્રશ્ન. શું હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને વધારે ઉતેજીત કરવા તેને પાછળ ની તરફ મજા આપી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે શું તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને વધારે ઉત્તેજિત કરવા માટે તેને પાછળની તરફ મજા આપી શકો કે કેમ તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું માગું છું કે આ તમારી સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રકારે એક વસ્તુ કહી શકાય કે તમારી ભૂલ થઈ શકે કારણ કે જે વ્યક્તિ હોય છે અથવા તો જે સ્ત્રી હોય છે તેને સમાન રીતે પાછળ તમે કરો છો તો તેને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે

પરંતુ ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હોય છે કે જેમને પાછળ બધું કરો છો તો તેને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે એટલે તમને ઉત્તેજિત કરવા માટે તમે પાછળથી જ મજા આપી તેવું જરૂરી હોતું નથી સામાન્ય રીતે તમે તેમની સાથે બધી ક્રિયાઓ કરી શકો છો બધી ક્રિયાઓ કરી શકો છો અને કેવી રીતે પણ તમે તેને મજા આપી શકો છો અને તેની અંદર તેને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે

તો તમે કેવી રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ તેમાં તમારે થોડું વિચારવાની જરૂર રહેશે અને ત્યારબાદ જ તમે કરી શકો છો પરંતુ તમે એવું કરતા નથી તો તેવા સમય તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે એટલે તમે તેને ઉત્તેજિત કરવા હા પાછળથી તમને મજા આવતી હોય તો તમે તમને મજા આપી શકો છો અને બિન્દાસ તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો

પરંતુ તમારે થોડો વિચારવાની જરૂર છે અને તમે કેવી રીતે બધું કરશો તે પણ તમારા પ્લાન કરવો જોશે ને ત્યારે બાદ જ તમારે બધું કરવું જોશે જો તમે તેવું કરતા નથી તો તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યા પડી શકે છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું હોટેલ રૂમમાં ઘર કરતા વધારે કરવામાં મજા આવે છે?
તમે જણાવી રહ્યા છો કે શું હોટલ રૂમ ની અંદર ઘર કરતા વધારે કરવામાં મજા આવે છે કે કેમ તો આજે સવાલ છે તે સામાન્ય રીતે આ તો લેવો ના જોઈએ પરંતુ ઘણી બધી વખત લોકોને આવો પ્રશ્ન થતો હોય છે તો તેનો પણ આજે હું જવાબ આપવા માગું છું કે તમે હોટલ રૂમ કરતા ઘરની અંદર બધું કરો છો તો તેની અંદર તમને વધારે મજા આવતી હોય છે

પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓના જે ઘર હોય છે તેની અંદર સારા એવા ગાદલા હોતા નથી અથવા તો તેઓનો જે બેડ હોય છે તે બેટ સારો હતો નથી જેના કારણે તે મને એવું લાગતું હોય છે કે તેમને બેડ ઉપર મજા આવતી નથી પરંતુ જ્યારે હોટલ રૂમની અંદર આપણે જતા હોય છે તો તેવા સમયની અંદર તેઓને જે બેડ હોય છે તે ખૂબ જ પાતળો હોય છે સારો હોય છે અને સામાન્ય રીતે ખૂબ જ એક પ્રકારે કહી શકાય કે પોચ હોય છે જેના કારણે વ્યક્તિને એવું થતું હોય છે કે અહીંયા બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

એટલે તેઓને એવો ભ્રમ થઈ જતું હોય છે પરંતુ હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘરની અંદર પણ વધારે મજા આવતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે એમ કહેવામાં આવે કે વોટર રૂમ જેવું છે તેની અંદર પણ વધારે મજા આવતી હોય છે

એટલે તેમાં કંઈ એવું કંઈ હોતું નથી કે ગમે ત્યાંથી તમે મજા કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ રીતે ગભરાવાની કોઈપણ કાર્ય જરૂર હોતી નથી એટલે તમે તે રીતે કરી શકો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પણ નહીં આવે ને તમે મજા પણ લઈ શકો છો એટલે તમારે ઘરની અંદર જ મજા લેવી જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *