શું હું કોઈ સ્ત્રીની સાથે પ્રોટેક્શન વગર કરી શકું જો મને ટ્રિક આવડતી.હોય તો?

about

પ્રશ્ન. શું હું કોઈ સ્ત્રીની સાથે પ્રોટેક્શન વગર કરી શકું જો મને ટ્રિક આવડતી.હોય તો?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે કોઈ સ્ત્રીની સાથે બધું કરો છો તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સામાન્ય રીતે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે તમે તેની વગર કરવા પણ માંગો છો અને તમને તો ઠીક પણ આવડે છે તો તેના કારણે તમને કોઈ ફાયદો થઈ શકે કેમ અથવા તો તે કરો તો તમે કઈ કરી શકો તો હું તમને મારું છું

કે તમે સામાન્ય રીતે જ્યારે બધું કરવા માટે જતા છો ત્યારે સામાન્ય રીતે તમારી કોઈપણ પ્રકારની લાગશે એની અંદર હું દૂર થઈ જશે અથવા તો એની તેવા સમયની અંદર હું કાઢી નાખીશ

પરંતુ જ્યારે તે સમય હોય છે તે એકદમ સમય અલગ હોય છે અને જેના કારણે એવું બનતું હોય છે કે તમે કોઈ કરી શકતા નથી અને તમે તેને ત્યાં રહી જતા રહો છો અને તેમાં સામાન્ય રીતે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે અને સામેવાળી જે સ્ત્રી હોય છે તે પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જતી હોય છે અને તમે પણ ઘણી બધી રીતે પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જતા હો છો

તો તેના કારણે તમારે આવી પ્રોબ્લેમને પહેલા તો સૌ પ્રથમ કહેવા માગું છું કોઈ પણ સ્ત્રી હોય તેની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે તમને વાંધો પડવાનો નથી આવડતી હોય તો પણ તમે તે વસ્તુ કરી શકતા નથી તો મને લાગે છે સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારે જે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરો છો તે માત્ર ને માત્ર બાળક માટે પરંતુ તેનો જે ઉપયોગો છે તે સામાન્ય રીતે વાયરસ થી બચવા માટે પણ હોય છે એટલે તમારે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું હું કોઈ અજાણી સ્ત્રીની સાથે પ્રોટેક્શન વગર મજા કરું તો મને કોઈ વાંધો આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ અજાણી સ્ત્રી સાથે તમે પ્રોટેક્શન વગર મજા કરો તો તેની તેમાં તમને વાંધો આવી શકે કે હું તમને માત્ર માગું છું કે તમે તમને વાંધો આવી શકે તેમ છે સામાન્ય રીતે તમે એવું પૂછી રહ્યા છો વાંધો કેમ આવી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે કોઈની સાથે પણ મજા નથી કરી શકતા. કારણ કે પ્રોટેક્શન વસ્તુ જોવી છે કે ઘણા બધા લોકોના મનમાં એવો પ્રશ્ન ભરાઈને બેઠો છે

કે સામાન્ય રીતે પ્રોટેક્શન જોવે છે કે બાળક ન કરવો હોય તો તેની માટે હોય છે અને પહેલા પણ મેં પ્રશ્ન માં જવાબ આપેલો હતો કે તેના માટે હોતા નથી સમગ્ર રીતે પ્રોટેક્શન જે હોય છે તે તેની માટે હોય છે કે તેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારે સેફટી રહીતી હોય છે ને સલામતી રહેતી હોય છે અને સલામતી રહેવાના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકાર વાંધો આવી શકતો નથી પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે સલામતી નથી રાખતા તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે. તમે જ્યારે તે નથી કરતા

ત્યારે તમને વાયરસ લાગી શકે છે અને સામાન્ય રીતે ઘણા બધા રોગો પણ થઈ શકે છે અને જે સ્ત્રીને રોગો છે તે પણ પુરુષને રોગ થઈ શકે છે એટલે તમારે માત્ર એક ધ્યાન રાખવાની છે કે આ વસ્તુ તમારે કરવાની નથી તમારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને તેનો ઉપયોગ વગર મજા ન કરવી જોઈએ અને તેનાથી ઘણો બધો આવે છે અને તે વાંધો આવે છે એટલે તમે સસ્તામાં પણ આ વસ્તુ લઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ કરીને બધું કરી શકો છો જેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો ન થાય તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *