પ્રિયંકા એ મને ધાબા પર બોલાવીને મને અંધારામાં બોલાવી ને ભારે મજા આપી .

Blog

મારું નામ સુરેશ છે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો પડશે કારણ કે કોલેજની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકતો ઓછો અને મને કોઈ વાળું પણ હોતું નથી શા માટે કોલેજની અંદર મારે એક મિત્ર પણ બની ચૂકી છે જેની સાથે મને બધું કરવાની ખબર મજા આવે છે પરંતુ આ મિત્રને ઘણી બધી વખત મેં કહેલું હતું

પરંતુ તે મારી સાથે રમતી અને મેં તેની ઘણી બધી વખત સમજાવેલી પણ હતી પણ તે સમજતી નથી જેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફ થતી હતી પરંતુ એક સમય મારો પણ એવો આપ્યો કે જ્યારે મેં તને સમજાવી લીધી હતી ને તે મારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર પણ હતી સામાન્ય રીતે મારી જે મિત્ર હતી તેનું નામ પ્રિયંકા ખુબ જ સરસ લાગતી હતી સામાન્ય રીતે મારી પડોસન ની છોકરી હતી અને પડોસણ અમારી ઘણી બધી વખત જ્યારે બહાર રહેતી હતી ત્યારે હું પ્રિયંકા ના ઘરે જતો હતો અને લાભ લઇ લીધો હતો

ઘણી બધી વખત મને ઘણી મજા આવતી હતી જ્યારે મેં પહેલી વખત પ્રિયંકા સાથે કર્યું હતું ત્યારે મને ખબર પડી ગઈ હતી જે સીલ છે તે છે જ નહીં એટલે કે પહેલી વખત તેને બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે બધી મજા કરી લીધી છે પરંતુ તે મને ખ્યાલ હોવો છતાં પણ તેની સાથે બધું કર્યું હતું કારણ કે મારી અંદર પણ ઘણી બધી ઇચ્છા હતી અને ઈચ્છાઓ મારે પૂર્ણ કરવાની હતી જેના કારણે તો કે હું પહેલી વખત સાથે બધું કરી રહ્યો નથી

પરંતુ તેની પહેલા પણ અમે ઘણી બધી છોકરીઓ સાથે બધું કર્યું છે જેના કારણે સાથે પણ ઘણી બધી રીતે ચાલે તો સામાન્ય રીતે હું ઘણી બધી વખત જ્યારે શિયાળાનો સમય ચાલતો હતો ત્યારે તો પ્રિયંકા ના મમ્મી હંમેશા બહાર રહેતા હતા એટલે કે અમારી પડોસણ બહાર રહેતી હતી જેને કારણે હું તેના ઘરે જતો હતો ને ત્યારે તેના ગોબા ઉપાડી લેતો હતો ઘણી બધી વખત જતો હતો અને રાત્રે રાત્રે નો સમય હતો ત્યારે પ્રિયંકા ના ઘરેથી સંભળાતી હતી કારણ કે હું તને ઘરે જતો હતો અને ત્યારબાદ હું તેના ખૂબ જ મજા આપતો તો તેને પણ મારી સાથે ઘણી બધી મજા આવતી હતી

હું ચારેક કલાક સુધી એને ઘણી બધી વખતની સાથે બધું કરતો હતો સામાન્ય રીતે આ બધું કરવા માટેના નામની જે ગોળી હતી તેનો ઉપયોગ કરતો હતો જે ડોક્ટરે લેવાની હોય છે તે ડોક્ટર મને કીધું હતું જેના કારણે હું તેનો ઉપયોગ કરતો હતો અને ત્યારબાદ તેને ભારે ચિત્રો પડાવતો હતો ને તેને પણ મારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને તેને પણ મારી સાથે ભારે મજા કરાવી હતી પણ મારી સાથે ખૂબ જ ગમતું હોય તો પરંતુ હવે એક એવો સમય આવી ચૂક્યો હતો કે તેના ઘરે ઘણા બધા લોકો રહેવા માટે આવી ચૂક્યા હતા

અને મારા ઘરે પણ ઘણા બધા લોકો સાથે કરવું હતું અને હું પોતાને રોકી શકું તેમ નહોતો તેવા સમયની અંદર મારે શું કરવું તેવા સમય નક્કી કર્યું કે હવે મારે સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુઓ કઈ કરવી પડશે અને પછી તો સમજો પ્રિયંકાએ મને એક વખત ધાબા ઉપર બોલાવ્યો ધાબા ઉપર ખૂબ જ અંધારું અમારે રહેતું હતું અને કોઈ પણ વ્યક્તિ જો ત્યાં આવે તો બીજો વ્યક્તિ તેને જોઈ ના શકે એટલું અંધારા મારે ત્યારે તો અમે ટાંકાની અંદર ઘૂસી ગયા અને કાકા ની અંદર અમે એકબીજાને ભારે મજા આપી સામાન્ય રીતે જેનાથી તો પ્રિયંકા ને મેં તરત જ કહ્યું કે હવે તું વાંકી વળી જાતો એટલો બધો મોટો હતો અને તેની અંદર પાણી પર ભરેલું હતું જેના કારણે મજા આપવાનું ચાલુ કર્યું અને મને ઘણી મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *