પત્નીએ નાની બહેને જીજાજી સાથે સુવાની ઓફર કરી,પછી મારા રૂમમાં મારા જીજા હતા, મારો પતિ મારી બહેનના રૂમમાં હતો

Uncategorized

પ્રશ્ન. ચ પા ચ પી બોલાવવાની તાકાત લાવવા માટે કયા ઉપાયો હાથ ધરી શકાય?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારામાં હવે જે બધું કરવાની તાકાત હતી તે લાવવા માટે તમે કયા ઉપાયો હાથ ધરી શકો છો તો તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણા બધા ઉપાયો આધારિત સકો છો. પહેલા તો તે વસ્તુ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી સવારે વહેલા ઉઠવું પડશે અને ત્યારબાદ તમારે યોગાસન કરવું પડે છે અને તેની પહેલા તે પણ તમારે મેડીટેશન પણ કરવું પડશે

જ્યારે તમે ધ્યાન કરશો અને મેડીટેસન કરશો તો સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે તકલીફો થવાની નથી અને સામાન્ય રીતે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ તે વસ્તુ નથી કરતા તો તેમાં તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ કરવાની છે બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ તમારે તાકાત લાવ્યો હતો તેની માટે બીજા પણ ઘણા બધા ઉપાયો હાથ કરી શકો છો

તે વસ્તુ તમે કરો છો તો તમને વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકો એટલે તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે અને ઉપાય લાવવા માટે બીજું એ પણ કરી શકો છો કે તમારે દરરોજ બધું કરવાનું નથી અને વધુ કરવાની જો તમને આદત હોય તો મને મૂકી દેવાની છે તમે આવી બધી વસ્તુ કરો છો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

તે વસ્તુઓ કરો એટલે તમને કોઈપણ કાર્ય વાંધો નહીં થાય અને તમે સામાન્ય રીતે બધી મજા લઈ શકશો એટલે તમારે મજા લેવી હોય તો તે રીતે તમે કરી શકો છો અને તમે જોશો કે થોડા સમયની અંદર તમારી તાકાત છે કે પાછી આવી રહી છે અને તમારે એન્જીનો સદ ઉપયોગ કરવાનો છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. સવિતાભાભી મને દરરોજ ચ પા ચ પી દરમિયાન આનાકાની કરે તો મારે શું કરવું?

હું તમને સામાન્ય રીતે એટલું કહેવું માગું છું કે તમે પૂછી રહ્યા છો કે સવિતા ભાભી તમને દરરોજ બધું કરવા માટે આનાકાની કરે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે હું તમને આનાકાની કેમ કરી રહ્યા છે તે તમારે પૂછવું જોઈએ અને તમે કહી રહ્યા છો

કે તમને દરરોજ આના કારણે કરે છે તેનો મતલબ એવો છે કે તમે ભૂતકાળની અંદર બધું કરેલું હશે અને જેના કારણે તમે કરી રહ્યા છો કે તેની તમારી સાથે આનાકાની કરે છે પરંતુ તમારે તેમને પૂછવું જોઈએ કરી રહ્યા છે અને તેનું જવાબ તમને જે મળે છે તે તમારે માન્ય રાખવો જોઈએ તેનો જવાબ તમે માન્ય મળે છે અને તેનો જવાબ તમે મળી જાય છે તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તેમની સાથે તમે બધું કરો છો કેમ તમને આનાકાની કરે છે

તે પણ તમારે જવું જોઈએ સામાન્ય રીતે આને કાંઈ કરતા હોય તો તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેમાં વાંધો પડતો નથી પરંતુ તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેઓ કરતા હોય તો તમારે તેમને પૂછવું જોઈએ અને તેઓ પણ તમારે કહેવું જોઈએ એવું તો નથી કે બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે બધું કરતા એવું કરતા હોય તો પણ તે તમારી સાથે આવી શકશે નહીં અને તે તમારી સાથે આને કાંઈ કરે છે તો તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *