પૈસા લઈને સર્વિસ આપનારી છોકરી સાથે મને પ્રેમ થઈ ગયો છે હવે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. પૈસા લઈને સર્વિસ આપનારી છોકરી સાથે મને પ્રેમ થઈ ગયો છે હવે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે પૈસા લઈને છોકરી હોય છે તેમની સાથે તમને પ્રેમ થઇ ગયો છે અને હવે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની છોકરી સાથે તમારે કોઈ દિવસ પ્રેમ કરવો જોઈએ તો એવું દુનિયા કહે છે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે સામને રીતે કદાચ બની શક્યો છે પૈસા લઈને સર્વિસ આપતી છોકરીઓ સાથે તમને પ્રેમ થઈ ગયો હોય

તો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ હું તમને માત્ર તેઓ પૈસા લઈને સર્વિસ આપે છે તેવા સમયની અંદર તમને તેની સાથે જો પ્રેમ થઈ ગયો હોય તો હવે તમારે ઘણી બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ પહેલી વસ્તુ તમને પ્રેમ કરી રહ્યા છે તેઓ પણ શું તમને સાચો પ્રેમ કરી રહ્યા છે કે જો તમને પ્રેમ કરી રહ્યા હશે તો તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારના પૈસાની માંગણી નહીં કરે

ને તે સામાન્ય રીતે તમારી પાસે આવવા તૈયાર હશે બીજી વસ્તુની લાગણી તમારી તરફ કઈ રીતે જઈ રહી છે તે પણ વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તમે નથી કરતા ત્યારે સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તમને ઘણી બધી રીતે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છેલ્લે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું ઓનલાઈન ખરાબ વિડિયો જોઈને હ-સ્ત મૈ-થુન કરવું ખોટું છે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ઓનલાઇન ખરાબ વિડિયો જોઈને હસ્તમૈથુન કરવાની ટેવ હોય તો તે ખોટી વસ્તુ છે કે નહીં તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ના તે કોઈ પણ પ્રકારે ખોટી વસ્તુ નથી તો મને લાગે છે પરંતુ એક વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ કે સામાન્ય રીતે ઓનલાઈન ખરાબ વિડિયો જોઈને તમને કેવી બધી ટેવ હોય તો તે વસ્તુ કરવી કોટી છે તે હું મારું માનવું છે

કારણ કે સામાન્ય રીતે લોકો તો કહે છે કે તે વસ્તુ કરવી પરંતુ હું તમને માત્ર કહું છું કે તમે હસ્ત મૈથુન કરો તે વસ્તુ ખોટી નથી. પરંતુ ખરાબ વિડિયો જોઈને તમે આ વસ્તુ કરો છો એ ખોટી વસ્તુ છે ને તેવું તમારે ન કરવું જોઈએ તો મળવાનું છે કારણ કે તેવી વસ્તુઓ તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આગળ જતા થતી હોય છે પહેલી વસ્તુ છે કે

જે લોકો બધી વસ્તુઓ જોઈને બધું કરતા હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ આવી જતી હોય છે અને જ્યારે ઘણી બધી રીતે આવી સમસ્યાઓ આવતી હોય ત્યારે તો મને ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ થતા હોય છે જેમકે આગળ જતા જ્યારે તમને લગ્ન થશે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓનું કોઈપણ પ્રકારના વિડીયો જોવા મળવાના નથી અને તેઓએ રિયલમાં આ બધી વસ્તુઓ કરવાની નથી અને વીડિયોમાં જે બતાવવામાં આવે છે તે માત્રને માત્ર એક કલ્પના હોય છે અને આપણે તો વાસ્તવિકતામાં બધું કરવાનું છે ત્યારે તો સમયની અંદર આ લોકો સાચી મજા નહિ લઇ શકે અમે તમને ઘણી બધી સમસ્યા હશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *