પાડોશમાં રહેતી ભાભીએ તેના રૂમમાં ખેંચીને તેની છાતી સાથે દબાવી દીધો, ભાભીએ અંદરથી પકડી

about

પ્રશ્ન. હું વિધિ છું અને મારો નીચેનો ભાગ ચીકણો થાય તેનો મતલબ મને બધું કરવાની ઇરછા છે?

ઘણી બધી વખત ચીકણો થઈ જતો હોય છે તેનો મતલબ શું હોય છે એટલે કે તેનો મતલબ એવો હોય છે કે તમે બધું વસ્તુઓ કરવા માંગો છો તો હું તમને ઘણી બધી વખત તેનો મતલબ એવો હોય છે પરંતુ હકીકતમાં દર વખત એવું હોતું નથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારું નામ વિધિ છે અને તમે જે વાત કરી રહ્યા છો તે વસ્તુ સદંતર ખોટી છે

ઘણી બધી વખત કોઈને આવું અનુભવ થતું હોય છે તો તેનું માટે હોતો નથી કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે પરંતુ જો તમને એવી બધી વસ્તુઓ ગમતી હોય ને સામાન્ય રીતે તમને બધું કરવાનું ગમતું હોય અને તમે યુવાન છો એટલે તમને શું કરવાની ગમવી જોઈએ અને તે વસ્તુ તમને ગમતું હોય છે સરળતાથી હાઈ એવું બની શકે છે કે તમને ઘણી બધી ઈચ્છા પરંતુ તેનો મતલબ સાઈટ પણ બનતો નથી

કે સામાન્ય રીતે તમને કોઈ મજા આવવાની નથી અથવા તો તમે કંઈ કરવા નથી તમારે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તમને મજા પણ લેવાની ઈચ્છા હોય તો સામાન્ય રીતે એવું નથી કે પુરુષ સાથે તેમાં મજા લઇ શકો છો

હું તો તમને કહેવા માગું છું કે તમારે પુરુષ સાથે જ મજા ના લેવી હોય તો સામાન્ય રીતે તમારી હાથની કરામત પણ તમે બતાવી શકો છો અને તમે મજા લઇ શકો છો એટલે તે રીતે તમે મજા લઇ શકો છો અને તેની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે તે હું મને લાગે છે એટલે કઈ રીતે તમે કરો તો તમને ઘણી બધી મજા આવશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *