નિરવ શરીર સુખ કરતા શરમાતો હતો મે તેના કપડા કાઢી નાખ્યાં અને પછી તેની પર ચડીને મે…

nation

મારું નામ છે મારી ઉંમર 24 વર્ષની છે આ લોકોને ની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી સાથે એક મિત્ર પણ તો તો જેનું નામ નિરવ હતું અમે તમારી સાથે રહેતો હતો

આમ તો અમે બંને 10માં તો નથી સાથે હતા અને તેને હું ખૂબ જ પસંદ નથી ભરેલું મને કહી શકતો નથી પરંતુ એક વખત જ્યારે હું બાથરૂમ પાસેથી નીકળી રહ્યા છે

ત્યારે કોઈનો અવાજ આવી રહ્યો હતો અને હું જ્યારે તે વિધિ વિધિ મારું નામ બોલીને હાથ લારી કરી રહ્યો હતો જ્યારે હું તને મને તો ખૂબ જ હસવું પણ આવ્યું કારણકે તમારું નામ લઈને બધું કરી રહ્યો હતો

અને પછી તો શું હતું ક્લાસની અંદર પણ કોઈ હતું ને અને સાડા ની અંદર કોઈ નહોતું એટલે હું તરત જ તે બાથરૂમની અંદર કરી ગઈ અને હું તેની પાસે અત્યારે હતું તેને જેવી એની પાસે જઈને ઊભી રહી એટલે તેનું તરત જ નીકળી ગયું અને મારા મોઢા પર આવી ગયો અને મને તો ખૂબ જ હસવું કારણ કે આવું કોઈ છોકરી મારી સાથે પહેલી વખત કર્યો હશે

અને પછી તો શું હતું તે નિરવને બાથરૂમમાં લઈ ગયો અને મારું 92 દરવાજો બંધ કરી દીધો અને દરવાજો જ્યારે બંધ કરી દીધો ત્યારબાદ મેં તેને ખૂબ જ હલાવી આપ્યું અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

ત્યારબાદ તેને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારી સાથે બધું કરવું છે ત્યારે મેં તને કહ્યું કે આપણી ઉંમર નથી કે આપણે બધું કરી શકે પરંતુ હું તને માત્રને માત્ર આટલું જ કરી શકો છો અને ત્યારબાદ એવું કહીને હોતા નીકળી જાય

પરંતુ મને બોલાવતો બંધ થઈ ગયો અને મને થયું કે તમારી સાથે વાત નહીં કરે પરંતુ ત્યારબાદ મને ખબર પડે કે તે બધું શરમાય છે અને જે શરમાણા છોકરા હોય છે તે ખૂબ જ સારા હોય છે અને તે જ્યારે કરવામાં આવી જતો હોય છે

ત્યારે તે ખૂબ જબરદસ્ત કરતા પણ હોય છે તેવું મને ખ્યાલ હતો પરંતુ ત્યારબાદ તમે મળ્યા નહીં પરંતુ હવે કોલેજના વર્ષો પૂરા થઈ એવા આવ્યા છે અને જ્યારે બીજું રહ્યું છે અને એક વખત થયું ખૂબ જ શરમાળ છે

તો મને ખ્યાલ તો હજી પણ તે શરમાડે છે તો અમે બે થી ત્રણ વર્ષ બાદ મળ્યા હતા પરંતુ હવે તે જેવો હતો તેવો જ રહ્યો હતો પરંતુ મેં તને મારા ઘરે બોલાવી અને મારા ઘરે બોલાવીને માત્ર ને માત્ર ને એટલું જ કહ્યું કે હવે શું તને કોઈ ઈચ્છા થાય કે નહીં ત્યારે તને મને તો ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને પછી તો શું હતું મેં તેને કપડા કાઢી નાખ્યા મારા કપડાં કાઢી નાખું તેની ઉપર ચડી ગઈ અને મેં તેને આખી રાત ભારે મજા આપી અને તેને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *