નિકિતા ને સોફા પર ઉંધી સુવડાવી ને ત્રણેક કલાક ચપા ચપી બોલાવી.

about

મારું નામ વિકાસ છે અને હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું તો કોલેજની અંદર મને ઘણી બધી રીતે ફાયદો થતો હોય છે અને ઘણી બધી છોકરીઓ મને મળી રહેતું હોય છે જેના કારણે ઘણી બધી રીતે ફાયદો થતો હોય છે

જેનું નામ નિકિતા અને નિકિતા સાથે મને ઘણી બધી મજા આવતી હતી નિકિતા સામાન્ય રીતે ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી તમારી કરતા ચાર વર્ષ મોટી હતી અને તેના કારણે મને તેની સાથે ઘણી બધી મજા આવતી ઘણી બધી વખત હું તને કહેતો હતો કે મારે તેની સાથે કરવું છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે પહેલી વખત અત્યારે મને ના પાડી દીધી અને છેલ્લા છ મહિના સુધી તો તેને મારી સાથે કંઈ કરેલું હતું

જેના કારણે મને પણ ઘણી બધી સમજાતું નથી વિચારતો હતો કે તે મારી સાથે તેમાં આવું બધું કરી રહી છે પરંતુ હું પણ તે વિચારતો હતો અને મને વિચાર કરતો હતો કે મારે શું કરવું જોઈએ એના આગળ મારે શું કરવું જોઈએ પરંતુ હકીકતમાં અને તેમાં ફાયદો દેખાતો નહોતું

અને મને લાગતું હતું કે મને હવે બધું કરવામાં નથી અને જેના કારણે હું ઘણી બધી રીતે આગળ વધતા આગળ વધવા ખૂબ મારે તારી સાથે આ બધી રીતે કરવું કરી શકે છે એટલે હું કરવા માંગતી નથી અને અત્યારે મને લાગતું નથી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું જરૂરી હતું મેં તને સમજાવ્યું એને કહ્યું તો મને તો રસપ્રદ લાગે છે અને મારે તો ઘણી બધી રીતે તારી સાથે બધું કરવું છે

એટલે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે હું જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કરવું નથી ઉતરતું ત્યારે મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે તમારી તારી જરૂર કરવું છે એના કારણે હું તને કહી રહ્યો છું અને હું તને બધું કરીને પણ કહી શકતો પરંતુ હવે મેં તમને સીધું કહી દીધું છે તારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તું કરવામાં આવી છે ત્યારે આટલી બધી મેં ત્યારે જેને કન્વીસ કરી

ત્યારે તમારી વાંધો નથી અને હું તારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છું અને તું પણ મારી સાથે બધું કરવા તૈયાર રહેજો અને હું તને ઘણી બધી રીતે મજા આપવાની ઘણું આનંદ થયો હતો નક્કી કરી લીધું હતું કે અમે બહારના સમયે બધું કરવાના છીએ

પરંતુ હકીકતની વસ્તુ થઈ આવી તેમને બહાર જવાનો કોઈ મોકો ના મળ્યો અને જેના કારણે એમને ઘણી બધી તકલીફો પડી હતી ત્યારબાદ મેં એવું વિચારે હું તેના ઘરે જઈશ અને એક રાતે મેં ત્યારે તેને મને બોલાવી લીધો હતો ને ત્યારે પછી તો શું હતું તેના ઘરે મેં તેને સોફા ઉપર વાંકી વાળીને તેની સાથે ભારે મજા માણી અને મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *