મે અને મારા મિત્રએ થ્રી સમ માં પૈસા આપીને એક સ્ત્રી સાથે એકસાથે મજા માણી.

nation

મારું નામ મિલન છે 32 વર્ષનો છું અને હાલ હું એ પોતાનો ધંધો કરી રહ્યો છું અને પોતાના ધંધાની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવે છે પરંતુ મારે હજુ સુધી લગ્ન થયેલા નથી અને મારા લગ્ન નથી થયેલા તેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે.

અને જેના કારણે મને ઘણી બધી ઉપર બીજી સ્ત્રીઓ પાસે પણ જતું હોય છે પરંતુ જ્યારે હું બધી સેવા પાસે જતો છું તેવા સમયની અંદર મને ભારે મજા આવતી નથી અને મારો એક મિત્ર છે તેને મને એક સ્ત્રી સાથે મોકલ્યું હતું અને તે સ્ત્રી સાથે મને વધારે બધું કરવાની મજા આવેલી હોતી નથી. પરંતુ હવે મારા લગ્ન થયેલા નથી અને તેવા સમય ઘણી બધી મજા લઇ શકું છું તો મને ખબર પડી હતી

અને જેના કારણે મને એવું લાગ્યું કે મારી અંદર જવું જોઈએ સામાન્ય રીતે હું વાત કરું તો સામાન્ય રીતે હોય છે કે મારો એક મિત્ર હોય અને હું અમે બંને કોઈને પકડીએ છીએ અને તેની સાથે બધું કરી શકે છે અને તેવા કોન્સેપ્ટની અંદર તો મને ખબર મજા આવે છે

અને સામાન્ય રીતે અમારા લગ્ન થયેલા નથી તેના કારણે અમે આ બધું કરી શકે છે તેમાં સામેવાળી પૈસા આપીને બધું કરતી હોય છે અને જેના કારણે તેની સાથે મજા આવતી હોય છે અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે એટલે મેં તેને વિશે વિચારવું હોય તો મારે પણ આવું બધું કરવું છે પરંતુ મને એવું લાગતું કરાય કે નહીં તો મને લાગતો પરંતુ ત્યારબાદ બંને સમય બનાવી લીધો

અને મને લાગ્યું કે નહીં મારે આ બધું કરવું જોઈએ અને પછી મેં બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું તો મેં મારા મિત્રને કહ્યું તમારે આવું બધું કરવું છે એટલે મારા મિત્ર ને પણ સમાતી આવી ગઈ એટલે મેં તને હા પાડી દીધી હતી

અને ત્યાર બાદ એક સ્ત્રીને અમે પકડેલી હતી અને તેને સામાન્ય રીતે તેને અમે પૂછેલું હતું કે શું તમે અમારી સાથે આવું કરી શકશો અમને હા પાડેલી હતી નહિતર તમને તો ખૂબ જ મજા આવવાની હતી મેં મારા મિત્રને કહ્યું કે આપણે બધા જવાનું છે અને પછી તો શું હતું તેજ તૈયારી તે તેની એક કોઠીની અંદર અમને લઈ ગઈ હતી અને ત્યાં તેણે મા મારી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા જતા હતી

અને ત્યારબાદ અમે બંને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું સામને લીધે ત્યારે અમે બંને અમારા કપડાં જતા તે કાઢી નાખવાના કપડા વગરની કરી નાખી હતી અને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું જ્યારે અમે તેની સાથે બધું કરી રહ્યા હતા ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી થોડીક વાર બાદ અમે બંને મિત્રોએ તેની સાથે એક સાથે ભારે મજા કરી અને અમને ખૂબ જ મજા આવી અને ત્યારબાદ તો અમે અવારનવાર તેની પાસે ગયા છીએ અને આવી સારી એવી મજા લીધી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *