મારું ફિગર ઘણુ જાડું છે તો શું હું મારા પતિ ને સારી મજા કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારું ફિગર ઘણુ જાડું છે તો શું હું મારા પતિ ને સારી મજા કરી શકું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારું ફિગર ગણું જાડું છે અને તમારા પતિને તમારે સારી રીતે મજા આવી હોય તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમે એવું કરી રહ્યા છો કે તમારું એટલે તેવા સમયની અંદર તમે તેમને મજા નહિ આપી શકો છો

આ વસ્તુ સામાન્ય રીતે ખોટી છે ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે કે જે પોતાનું ફિગર પાતળું કરવા માટે ખાધી પણ હોતી નથી અને ડાઈટ પર ઉતરી જતી હોય છે અને ઘણું બધું પાછળ રાખતી હોય છે

પરંતુ હું તો તમને માત્ર માગું છું કે આવી વસ્તુ તમારે ન કરવી જોઈએ કારણકે જો તેવી વસ્તુ તમે કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું

કે તમારો ફિગર જોગણો જાડું હોય તો તે તમારા પતિને સારી રીતે મજા આપી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી પણ અત્યારે તો ઝાડા ફિગરવાડા છોકરી હોય છે તે પણ સારી રીતે મજા આપી શકતી હોય છે તે હું મને લાગે છે એટલે તમારા ફિગર વિશે તમારા ચિંતા કરવાની નથી તમારા માત્ર ને માત્ર ટેકનિક ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે તમારી ટેક્નિક સારી હશે અને સાચી હશે. તો કોઈ પણ તમારો ફિગર હોય તો તમે તમારા પત્નીને મજા આપી શકશો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું દરરોજ ચ પા ચ પી કરવાથી હું વહેલો મૃત્યુ પામીશ્?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે દરરોજ ચપા ચ પી કરશો એટલે શું તમે વહેલા મૃત્યુ પામી જશો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે આવું બધું તમે ક્યાંથી શોધીને લાવો છો કારણ કે સામાન્ય રીતે જો હું તમને કહેવા માગું છું કે એક વસ્તુ છે કે દુનિયાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે આ વસ્તુ કરતો હોય છે ત્યારે દુનિયા આગળ ચાલી છે તેમના બાળકો થતા હોય છે

તેમનો વંશ આગળ વધતો હોય છે અને તેઓને શાંતિ પણ રહેતી હોય છે અને મજા પણ આવતી હોય છે એટલે એક વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારે કોઈ પણ રીતે વહેલા મૃત્યુ પામવાના નથી. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે આ વસ્તુઓ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે વહેલા મૃત્યુ પામશો કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું

કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કહેવા માંગો છો એવી વસ્તુ હોય છે કે તમે જ્યારે પોતાની જીવન દરમિયાન આ બધી વસ્તુઓ કરો છો ત્યારે તેમાં માપસર તો રહેવું પડે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે દિવસની અંદર ત્રણથી ચાર વખત જો બધું કરતા હોય તો તેવા સમયમાં તેઓની શક્તિનો નાશ થઈ જતો હોય છે અને તેઓને વિચારવાની શક્તિ પણ ઓછી થઈ જતી હોય છે આવા સમયમાં એમ કહી શકાય કે તે વ્યક્તિ ઓછું જીવ છે કારણ કે એ વ્યક્તિની વિચારવાની શક્તિ નાશ પામી છે અને આખો દિવસ તેના મગજમાં આ વસ્તુ ચાલે છે તેવા સમયમાં તે વધારે સમય કરતા નબળો બની જતું હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *