મારો પતિ મારી સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ પાસે મજા લે છે જેની મને ખબર પડી ગઈ છે હવે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મને પહેલા ની જેમ હવે છોકરીઓ ને ચ પા ચ પી કરવાની ઇરછા જ રહેતી નથી હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમને હવે પહેલાંની જેમ છોકરીઓની સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા નથી રેતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તમારે પહેલા લખવાની જરૂર નથી કે તમારી ઉંમર કેટલી છે

તમારી ઉંમર છે તેની રીતે તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો ઘણી બધી વખત તમારી જેમ ઉંમર છે આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે બની શકે તમારી ઉંમર ખૂબ જ વધી ગયું અથવા તો તમે વૃદ્ધ થઈ ગયા હોય તો તેઓ સમયની અંદર તમને બધું કરવાની ઈચ્છા નથી પરંતુ જો તમારી ઉંમર વધી ન હોય અને તમારી ઉંમર 25 થી 35 વર્ષની વચ્ચે છતાં પણ તમને આવું તો તમારે ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ

અથવા તો તમારે કસરત ચાલુ કરી દેવી જોઈએ ને તમને આવું કેમ નથી થતું ના જવાબો તમને તરત જ મળી જશે પરંતુ તમારે ડોક્ટરે લેવી જોઈએ જો હું તમને અહીંયા કોઈ સલાહ આપું છું તે સલાહ ખોટી પણ પડી શકે એટલે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમને જો તમારી ઉંમર 35 થી 40 થી 45 વર્ષ સુધીની પણ છે તો તમે ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો

અને તમને તેઓ ઈચ્છા કેમ નથી રહેતી તે વસ્તુ પણ તમે જોઈ શકો છો સાથે તમે ખરાબ વિડિયો જોવાનો રાખો અને તેની સાથે થોડુંક આકર્ષણ છોકરીઓ પ્રત્યે વધે તેની માટે તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારો પતિ મારી સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ પાસે મજા લે છે જેની મને ખબર પડી ગઈ છે હવે હું શું કરું?

સામાન્ય રીતે તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો પતિ તમારી સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે પણ જાય છે અને તેની સાથે મજા લે છે પરંતુ હવે તમે ત્યાં તેમની ખબર પડી ગઈ છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની તમને જો ખબર પડી ગઈ હોય તો તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમને ખબર પડી ગઈ છે તો તેમ માત્ર ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો તમે તમારા પતિને બેસાડીને વાતચીત કરી શકો છો અને વાતચીત ની અંદર તમે વસ્તુ લાવી શકો છો કે આવું શું કામ થયું અથવા તો તેઓ કેમ તમારી સાથે આવું કરી રહ્યા છે પરંતુ તમારે તમારી પતિને તમારી સાથે રાખવા જોઈએ ચાર પાંચ તમે વાતચીત કરો છો

અને બધી વસ્તુ કમપ્લીક થઈ જાય છે ત્યાર બાદ તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો અને આગળ વધી શકો છો પરંતુ વાતચીત ની અંદર તમારી વસ્તુ નથી આવતો અને તમને લાગે છે કે તમારો જે જવાબ છે તે તમને મળ્યો નથી તો ત્યાર બાદ તમે બિન્દાસ તમારા પતિને મૂકી શકો છો અને તેમની સાથે ડ્રાઇવર પણ થઈ શકો છો પરંતુ તમારા જવાબ આવી જાય છે

અથવા તો તમારા પતિ માની જાય છે અથવા તેમની ભૂલનો સ્વીકાર કરી લે છે અને તમારી જે સોલ્યુશન છે તે સમાધાન થઈ જાય છે તો તમારે કોઈ પણ વસ્તુ આવી ન કરવી જોઈએ તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *