મારો પતિ મને પહેલાની જેમ નથી ચાહતો કારણ કે હું તેને પહેલા જેવી મજા નથી આપતી તેવું તેનું કહેવું છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારો દેવર મને હંમેશા લબાલબી બોલાવે છે અને જેનાથી મને ઘણી વાર તકલીફ થાય છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો તમારો દેવર તમારી સાથે હંમેશા બધું કરે છે અને ત્યારબાદ તેનાથી ઘણી બધી વખત તમને તકલીફ પણ થાય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે તેમને જણાવી શકો છો કે તમારી સાથે કેમ એવું કરે છે

અને તમને જે તકલીફ થતી હોય તે તમે તેને જણાવી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તેમને તકલીફ થતી હોય તો તે તમને જણાવી શકો છો અને બે વાર સાંભળજો તમને આવું બધું કરતો હોય તો તે ઘણી બધી વખત તકલીફ થઈ જશો તેવું શું કામ થાય છે તે પણ તમારે જોવું જોઈએ બીજું વસ્તુ એ પણ છે કે આ બધી વસ્તુ થતી હોય ત્યારે તમારી સાથે તમે તેમને હા પાડેલી હોય છે

જેના કારણે બધી વસ્તુઓ થતી હશે એટલે તે પણ તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ નિર્ણય લેવો જોઈએ તો મને લાગે છે એટલે સામાન્ય રીતે તમારે તમને જોવું જોઈએ કે તમને હંમેશા તમારી સાથે એવું કરતા હોય તો તકલીફ થાય તો કઈ તકલીફ થઈ રહી છે તે પણ તમારે જોવું જોઈને ડોક્ટરને પણ બતાવવું જય જેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે આગળ વાંધો ન આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો.

પ્રશ્ન. મારો પતિ મને પહેલાની જેમ નથી ચાહતો કારણ કે હું તેને પહેલા જેવી મજા નથી આપતી તેવું તેનું કહેવું છે હું શું કરું?

તમે મને સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો પછી તમને પહેલાની જેમ નથી ચા તો કારણ કે તમે તેમણે પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતો તેની માટે શું કરવું જોઈએ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ એ છે કે સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત આવી સમજાવો થઈ જતું હોય છે ને ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ રીતે સારો નિર્ણય લઇ શકતો નથી

અને જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે હું તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારો જેમ નથી જાતો તેના પાછળ એટલું કારણ હોય કે તમે પહેલા નીચે મજા નથી આપી શકતા તો તેની પાછળ શું છે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈને તમારા ડોક્ટરને પણ બતાવવું જોઈએ ઘણી બધી વખત તેમની અપેક્ષા હોય છે તે અપેક્ષાઓ પર તમે ખરાબ નથી ઉતરતા ત્યારે પણ આ વસ્તુ થતી હોય છે

અને જ્યારે તમને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય છે ત્યારે પણ તમે કરતા નથી વસ્તુઓ થતું હોય છે તો તે વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ ત્યારબાદ તમે વધુ કરી શકો છો તેવો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો

એટલે હું તો તમને માત્રને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારે તમારા પત્નીની પહેલાની જેમ ના ચાહતો હોય તો તેને તમારે સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ ને તમારે તેમની સાથે વાતચીત કરીને જે કોઈપણ વસ્તુનું સોલ્યુશન નીકળતું હોય તો સોલ્યુશન તમારે કાઢવું છે જેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *