મારો પડોશી હવે મારી પાસે દરરોજ મને લબ લબાવવા નથી આવતો મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. મને મારા મામા હવે પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતા મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા મામા હવે તમને પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતો તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવતા હોય છે કે જેની અંદર કોઈના કાકા હોય છે તો કોઈના મામા આવે છે તો કોઈના દેવર હોય છે કે જેઓને પહેલા જેવી મજા આપી શકતા નથી

અને તેના કારણે તેઓને ખૂબ જ દુઃખ પણ થતું હોય છે અને હું ઉદાસીની અંદર રહેતો હોય છે પણ મારે તો માત્ર ને માત્ર એટલું જ તમને લોકોને કહેવું છે કે આવી વસ્તુ ના કરવી જોઈએ સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે આવું કરો છો તો તમારા પત્ની અને તમારા જે લોકો તમને સામાન્ય રીતે ખૂબ જ ખરાબ વસ્તુ કરી રહ્યા છો એવું કહી શકે પરંતુ છતાં પણ તમને જો પહેલા જેવી મજા ન મળતી હોય

તો તેની માટે તમે તમને જણાવી શકો છો અને તમે તેમને કહી શકો છો કે તમને હવે પહેલા જેવી મજા પડતી નથી અને તમારે મજા લેવા માટે શું કરવું છે તે પણ તમે જણાવી શકો છો તમે સામાન્ય રીતે તે લોકોને જણાવશો કે તેમને પહેલા જેવી મજા જોતી હોય

તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો તેઓ તમને મજા આપી શકશે અને તમને પણ ત્યારબાદ ખૂબ જ મજા આવવાની છે એટલે તમારે તેને જણાવવું પડશે કે તમને કયા પ્રકારની મજા જોઈએ છે ત્યારબાદ તેઓ તે રીતે તમને મજા આપશે તો તમને ખૂબ જ પ્રકારે વધારે મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારો પડોશી હવે મારી પાસે દરરોજ મને લબ લબાવવા નથી આવતો મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પડોશી હવે તમને દરરોજ તમારી પાસે આવે છે પરંતુ તેઓ હવે તમને પહેલાની જેમ લબ લબાવવા નથી આવતા ખાલી બેસવા માટે આવે છે અથવા તો તેઓ તમને કંઈ કરતા નથી માટે તમે શું કરી શકો? તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણ માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું જણાવવા માગું છું કે તમારી રીતે તમે જે જણાવી રહ્યા છો એ તમારા જે પડોશી છેતર સામાન્ય રીતે તમને દરરોજ બધું કરવા માટે આવતા નથી માટે તમે તેમને પૂછી શકો છો

કે કેમ હવે તે તમારી પાસે આવતા નથી સામાન્ય રીતે બની શકે કે તમને બધા બધા કારણો જાણવા મળશે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે ભૂતકાળ ની અંદર પણ તમે કઈ કરેલું હશે તો તેની માટે કંઈ ભૂલ થયેલી હશે તે તમે તેમને પૂછી શકો છો કે તમને કઈ વસ્તુ આવેલી નોતી અને તેઓને જ વસ્તુ આવેલી તે વસ્તુ વિશે તમે જણાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે

એટલે મારે તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે તમારા રીતે પૂછી શકો છો એટલે તમને વધારે મજા આવવાની છે અને તમારા તમને દરરોજ બધુ કરવા માટે આવશે પરંતુ જો તમને કોઈ પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય અને તેઓ કામની અંદર વ્યસ્ત હોય તેવા સમયની અંદર તમારી પાસે ન પણ આવે એટલે હું તમને માત્ર એટલું કહું છું કે તમારે તમને પૂછી લેવું જોઈએ પૂછશો તો તમને સમાધાન મળી જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *