મારો દેવર હવે મારી સાથે વધારે સમય વિતાવતો નથી હવે મારે તેની સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હું શું કરું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો દેવર હવે મારી સાથે વધારે સમય વિતાવતો નથી હવે મારે તેની સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો દેવર મારી સાથે વધારે સમય વિતાવતો નથી અને તેના સાથે તમારે સંબંધ બાંધવો છે તો તમે શું કરી શકો તમારા દિવસ મારી સાથે સંબંધ બનાવે

તો અમારે વિચારવાની જરૂર છે તમારે તમારા સંબંધ જે છે તે તમારા પતિ સાથે બનાવવાનો હોય છે તમારા દેવ તમારી સાથે સંબંધ ધ્યાન રાખવું જોઈએ તમે એવું કહેતા હોય કે તમારે તમારી સાથે બધું કરવું છે તો તમે કરી શકો કોઈપણ તમારી જેવા હોઈ શકે નહીં ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સ્ત્રીઓ કોઈ પણ પુરુષ હોય છે

તેને જોવાના કારણે પરંતુ હંમેશા આવું નથી જેના કારણે માત્રને માત્ર હું એટલું જ કહું છું કે તમારે માત્ર ને માત્ર એટલું કરવું જોઈએ કે તમે તમારા સાથે વાત કરી શકો છો કે તમારી સાથે સમય નથી વિતાવતા તો તે તેનો અંગત પ્રશ્નો છે તેમાં તમે તમારા પતિની વાત કરી શકો છો તમારા પતિની સાથે તમે બધું કરી શકો છો

તમારે કરવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તમે આવું કરો છો તમે કેરેક્ટર લેસ કદાચ આ બધી વસ્તુ તમારા પતિને ખબર પડે છે તો આની અંદર તમને દૂર પણ કરવામાં આવી શકે છે

જે તમારા માત્ર તમારી ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને આવું બધું કરવાની જરૂર નથી તમે માત્ર ને માત્ર તમારા પતિની અંદર ધ્યાન આપો ને તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમે આવું કરી શકતા નથી જો તમે આવું કરો છો તો તમારી ચારિત્ર પર સવાલો ઉઠી શકે છે તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *