મારો બોયફ્રેન્ડ બધી પોઝિ-શન માં મજા નથી આપી શકતો થોડીક વાર માં તેનું નીકળી જાય છે હું શું કરું?

Blog

પ્રશ્ન. મને મારો બોયફ્રેન્ડ બધી પોઝિશન માં મજા નથી આપી શકતો થોડીક વાર માં તેનું નીકળી જાય છે હું શું કરું?

તમે એવું મને પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારું બોયફ્રેન્ડ છે તે તમને બધી પોઝિશનમાં મજા નથી આપી શકતો અને થોડીવાર માટેનું નીકળી જાય છે તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે સૌપ્રથમ હું તમને એટલું માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો હું તમને એટલું કહેવા માંગીશ કે સામાન્ય રીતે તમારો જે બોયફ્રેન્ડ છે

એ બધી પોઝિશનમાં તમને કેમ મજા નથી આવતી વસ્તુ તમારે જોવી પડે એની થોડીક વારમાં કેમ નીકળી જાય છે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજો વસ્તુ છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે તમને આ વસ્તુ કરે છે ત્યારે તેવા સમયમાં તે કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવું જોઈએ ઘણી બધી વખત સામાન્ય રીતે એવું બન્યું છે

કે જેને કારણે તમને ઘણી બધી રીતે એવું કહી શકાય કે સમસ્યાઓ આવતી હોય છે પરંતુ ઘણી બધી રીતે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ થાય છે કે તમે તમારા બોવ ટ્રેન જણાવી શકો છો કે એકે મેં હું કરી શકતો નથી અને તમે તેનું સોલ્યુશન શોધી શકો છો અને તેનું જે સોલ્યુશન હોય છે તે તમે કરી શકો છો જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન આવે અને તમને તમારા બોયફ્રેન્ડ સાથે પણ વધારે મજા આવે

બીજી વસ્તુ પણ છે કે ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમારો બોખીને તમને બધી મજા નથી આપી શકતો હતો ત્યારે તેવા સમયની અંદર થોડીક વાર માટે હું નીકળી જતું હોય છે તો આવા સમયમાં તમારે તમારા બોયફ્રેન્ડને ઘણી બધી ટીમ આપવી જોઈએ અને તેને તમારે ઘણી બધી ટેકનીક પણ શીખડાવી જોઈ જો તમને આવડતી હોય તો અને તે તમને ના આવડતું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે youtube ઉપરથી અને ઇન્ટરનેટ ઉપરથી પણ તે વસ્તુ જોઈ શકો છો પરંતુ તમને લાગતું હોય

કે તેને ઘણી બધી મોટી સમસ્યાઓ છે અને ઘણી બધી તકલીફ છે તો તે તકલીફ અને દૂર કરવા માટે પણ સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે કરી શકો છો અને જેની અંદર તમને વાંધો પડવાનો નથી અને તમે ડોક્ટર પાસે જઈને પણ તે વસ્તુ કરાવી શકશો જેથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરાવી શકશો એટલે તમે તે વસ્તુ કરશો

તો તમને કોઈપણ પ્રકારની વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમારે તે વસ્તુ વિશે ધ્યાન રાખવી પડે છે. તમે તે કરો છો તો તમને કોઈ પણ કરે વાંધો નહીં પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો કે હું મને લાગે છે અને તમારે બોયફ્રેન્ડને કઈ રીતે વસ્તુ શીખવવી જોઈએ ત્યારબાદ તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને ઘણી બધી મજા આવશે તે તમારે સામાન્ય રીતે નામની જે ગોળી આવે છે તેનો પણ તમે પ્રયોગ કરી શકો છો તે પ્રયોગ તમે કરો છો તો તેની અંદર પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ વાંધો નથી આવતો તેમાં પણ તમને ઘણી બધી સારું રિઝલ્ટ મળી શકે છે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *