મારી વિધવા ભાભી અને મારો જેઠ દરરોજ શ-રીર સ-બંધ બાંધે છે..તેમ અમારી સાસ પણ મદદ કરે છે

about

પ્રશ્ન. મારી ચ પા ચ પી કરવાની તાકાત ઓછી થતી જાય છે તેને વધારવા મારે શું કરવું?

તમે કહી રહ્યા છો કે કરવાની તાકાત ઓછી થતી જાય છે અને તેને વધારવા માટે તમારે શું કરી શકાય તે સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો કે તમને કેમ એવું થઈ રહ્યું છે

તે પાછળ તમારે કારણ જોવું પડે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જે વ્યક્તિ હોય છે તે ઘણું બધું ખાઈ લેતો હોય છે અને તેની આદત હોય છે અને સવારે તેઓ ઊઠીને કસરત પણ કરતો નથી અથવા તો કોઈ યોગાસન કેવી રીતે કરતો હોતો નથી

અને મેડીટેશન ન કરવાના કારણે તેને આ બધી સમસ્યા થતું હોય છે હું તમને માત્ર માગું છું ઉપર ધ્યાન રાખવું પડે અને ત્યારબાદ તમે બીજી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પણ તમારે જવું જોઈએ શું તમે ભૂતકાળની અંદર કરી હતી

તે પણ તમારે જોવું જોઈએ અને તેમાં તમારે કોઈ વસ્તુ બોલવું છે કે તેને વધારવા માટે તમે ઘણું બધું કરી શકો છો પહેલા તો તમારે યોગાસન કરવાની જરૂર છે કસરત કરવાની જરૂર છે અને તેની સાથે તમે ઘણી બધી પ્રકારની પ્રોટીનને બધું આવે છે

તો પીવાની પણ જરૂર છે ત્યારબાદ તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો અને બીજી વસ્તુ છે કે તમે જેટલો અનુભવ લો છો એટલે કે જેટલી વખત તમે બધું કરો છો તેટલી વખત તમે બધું કરી શકશો અને તમને ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. કોઈ પણ સ્ત્રી ને જોઇને મારૂ નીકળી જાય છે હું શું કરું?

તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને તમારી તેની અંદર તો કેવી ઇરછાઓ ભરેલી છે અથવા તો કેવી રીતે તમે બધું કરવા માંગો છો કે જેના કારણે તમને આ બધી વસ્તુ થઈ જ હોય છે વાંધો નથી તમે બધું કરી શકો છો અને તમારું જોઈને નીકળી જતું હોય તો તેવા સમયની અંદર કેવું તેમ થઈ રહ્યું છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ કે તેવું કેમ થઇ રહ્યું છે તે તમારે જોવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે જોઈ શકો છો કે સામાન્ય રીતે તમે જે ખરાબ હતો એવી રહેશે કે તમે સામાન્ય રીતે વધારે પ્રકારના વિડીયો જોતા હશો અને તેના કારણે ખરાબ વિડિયો જોવાના કારણે તમારી આદત પડી ગઈ હશે અને જેના કારણે તમે કોઈને જોતા હશો તો તમારું નીકળી જતું હશે

ને તમને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે એટલે પહેલા તો તમે જોઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો કેમ નીકળી જાય છે તેની માટે પહેલા તો તમારે અહીંયા છે કે તમે સામાન્ય રીતે કંઈક કરેલું નહિ હોય

અને જેના કારણે તમને બધી મજા આવી જતી હશે અને જેના કારણે જ્યારે વ્યક્તિને અત્યારે થઈ જતું હોય છે અને ઘણા સમયથી કરેલું પણ હોતું નથી તેવા સમયની અંદર અને તેવી કન્ડિશનની અંદર નીકળી જતું હોય છે એટલે તમારે તે વસ્તુ જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમે કોઈ નિર્ણય લઇ શકો છો અને તે નિર્ણય લો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *