મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષની છે પણ હજુ સુધી મને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા અને તેની સાથે મે બધું કર્યું મને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મોકો મળી શકે?

nation

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૪૦ વર્ષની છે પણ હજુ સુધી મને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા અને તેની સાથે મે બધું કર્યું મને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મોકો મળી શકે?

તમારી ઉંમર 40 વર્ષની છે અને હજી સુધી તમને કોલેજીયન છોકરાઓ મળ્યા છે અને તેની સાથે તમે બધું કર્યું છે અને કોઈ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે તમને કોઈ દિવસ મોકો મળી શકે કે એમ તો તમને માત્ર જણાવવાનું કે તમારી ઉંમર ખૂબ જ મોટી છે અને એક સ્ત્રી તરીકે તમારી ઉંમર મોટી છે તે ખૂબ નવાઈની વાત કહેવાય અને તમને હજી સુધી કોલેજન છોકરાઓ મળે છે

તો તે ખૂબ સારી વાત કહેવાય અને તેમની સાથે જ તમારે બધું કરવું જોઈને તેમની સાથે જ તમને મજા આવવાની છે તો મને લાગે છે પરંતુ હવે તમે જણાવી રહ્યા છે કે તમે કોઈ મોટી ઉંમરનો પુરુષ હોય તમારી જેટલી ઉંમરનો પુરુષ હોય શેની સાથે બધું કરવું છે તો તમે કરી શકો કે કેમ પ્રતિનિ માટે તમે બધું કરી શકો છો કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી

પરંતુ તેની માટે તમારે તેને શોધવા પડશે અને તે પુરુષો તમારે શોધવા પડશે તે તમને કસી થી મળવાના નથી અને તે પુરુષ જો તમારી સાથે સહમત થાય છે તમે બિન્દાસ તેમની સાથે બધું કરી શકો છો

હા એવું બની શકે કે તમારી ઉંમર મોટી થઈ ગઈ છે જેના કારણે તમને તેને પહેલાની જેમ મજા ન આપી શકો પરંતુ તમે તેમને જણાવી શકો છો અને તેઓ તમને પ્રેમ કરતા હશે તો જરૂરથી તે તમારી સાથે બધું કરશે અને બની શકે કે તમારા લગ્ન પણ તેની સાથે થઈ શકે પરંતુ તે અઘરી વસ્તુ છે પરંતુ તમે તેમની સાથે મજા તો લઈ શકશો તેવુ મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને જ્યારે બધું કરવાનું મન થાય ત્યારે મને પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર દુખે છે અને અંદરથી ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને જ્યારે બધું કરવા માટેનું મન થાય છે ત્યારે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ તમને થોડું દુઃખે છે અને ત્યારબાદ અંદરથી ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલી જ જાણ માંગુ છું કે સ્ત્રી તરીકે દરેક સ્ત્રી હોય છે તેની આ હાલત થતી હોય છે સમુદ્ર તમને જ્યારે બધું કરવાનું મન થતું હોય છે ત્યારે પ્રાઇવેટ પર દુઃખ હોય તો સામાન્ય બાબત હોતી નથી

પરંતુ ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે કે જેમને પ્રાઇવેટ પાર્ટ ટુ દુખે છે કારણ કે તેઓએ વધારે પડતું ભૂતકાળની અંદર તેઓની આંગળીની કરામત દેખાડેલી હોતી નથી એટલે કે તેઓએ કરેલું હોતું નથી અને જેના કારણે તેઓને સમસ્યા થતી હોય છે પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે અંદરથી ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે તે વાતનો સંકેત આપતું હોય છે કે હવે તમને બધું કરવા માટે તૈયાર છો

અને તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમે કરી શકતા નથી તેવા સમયદર આવું બધું થતું હોય છે તમને જ્યારે પણ આવી બધી ઈચ્છા હોય થતી હોય છે ત્યારે હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે તમને આવું બધું થતું હોય તો તેવા સમયની અંદર તમે તમારી હાથની કરામત દેખાડી શકો છો અને શાંત તમારી જે ઈચ્છાઓ છે તેને શાંત કરી શકો છો તેવો સમય તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થવાની નથી અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે એટલે તમે જો આવું બધું કરો છો તો તેમાં તમને સંતોષ મળશે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *