મારી ઉમર 35 વર્ષની છે હું એક પરણિત મહિલા છું. શું મારે મારા દેવર સાથે શ-રીર સુખ માણવું જોઈએ?

about

પ્રશ્ન. કોઈ છોકરી યુવાન હોય તો તે સાડી માં વધારે સારી લાગે કે પછી?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ છોકરી યુવાનો અને તે સાડી વધારે સારી લાગે કે પછી બીજા કોઈમાં તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે તેને શું કહેવા માંગો છો અથવા તો તે છોકરી કેવી રીતે કહેવા માંગે છે

\તેની ઉપર આધાર રાખે છે કે તે આપણી રીતે નક્કી કરી શકતા નથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વખતે તેના વિચાર પ્રમાણે બધી વસ્તુ કહેતો હોય છે પરંતુ તમને માત્ર એ લોકોએ માગું છું કે વિચાર પ્રમાણે વસ્તુ ના કરવી જોઈએ

પરંતુ તેના ઉપર જે આધાર રાખતું તેની ઉપર કરી શકે બની શકે છે કે તે જે છોકરી હોય તેને સામાન્ય રીતે પણ છોકરી છે તો તેને સાડીની અંદર વધારે ગમતું હોય તથા સાડીની અંદર સારી લાગે છે

જો તને સાડીની અંદર વધારે નથી ગમતું અને સામેથી તે છોકરી જે છે તેને બીજા કોઈ વેસ્ટર્નની અંદર ગમે છે અથવા તો બીજી કોઈ વસ્તુ પહેરવાની ગમે છે તો તેની અંદર તે સારી લાગી છે

એટલે તમે તેને કોઈપણ એક વસ્તુમાં તોલી શકતા નથી એ તમારે વસ્તુઓ જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી પડે ને એટલે તમારે કોઈ પણ રીતે નક્કી ન કરી શકે કે તે અમારી સારી લાગે છે એટલે હું તમને મારી માગું છું કે તે છોકરી ઉપર તમારે છોડી દેવું જોઈએ કે તે શેમાં સારી લાગે.

પ્રશ્ન. મારો દેવર મને રાત્રે તેના બેડ પર લઈ ગયો અને પછી મને તેની બાહોમાં જકડીને..

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો દેવાર તમને રાત્રે બેડ ઉપર લઈ જાય છે અને પછી તમને તેની બહુમાં જકડી લે છે પછી આગળ તમે લખ્યું નથી પરંતુ હું તમને સમજી શકું છું કે તે શું કરી શકતો હશે તો પહેલા માં રવિવાર કેમ તમારી સાથે રાત્રે બધું આવું કરે છે અને બેટ પર તમને લઈ જઈને આવું કરે છે પેલી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી સાથે ત્યાં આવું કરે છે

હું તમને કેમ કહેતા નથી એનો મતલબ એવો છે કે તમે તેને પ્રોત્સાહન આપો છો તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી નથી અને તમને પણ કંઈ થતું હોતું નથી અને જેના કારણે તમારો તમારી સાથે આવું કરતો હોય છે

પહેલા તો હું તમને એટલું માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો તમે તમારા ને સમજાવી શકો છો અને તમે તેને કહી શકો છો કે તેને આવું બધું ન કરવું જોઈએ કારણ કે આવું બધું તે કરશે

તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈને થશે તે વસ્તુ તમે તેને કહી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે બીજી વસ્તુ કરી શકો છો એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમારે દેવરને સમજાવવા જોઈએ અને ત્યાર બાદ પણ જો તે સમજતો નથી

ત્યારબાદ તમારે કોઈ પગલા ઉઠાવવા જોઈએ અને તમારા પતિને તમારે વાત કરવી જોઈએ પરંતુ હું તો તમને કહેવા માગું છું કે પહેલા તમારા દેવ તમને પ્રેમ કરતા હશે અને તમારી સાથે બધું કરતા હશે તો તે સમજી જશે પરંતુ પહેલા તમે તેમને વાત કરવાની ન થાય તો તમારા પતિ પાસે પણ જઈ શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *