મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે, મારા જીજાજી દરરોજ મને તેમની સાથે કપડાં વગર સુવડાવે છે, મને સારું નથી લાગતું તો હું શું કરું? –

about

પ્રશ્ન. કોઈ વ્યક્તિ સ્વસ્થ હોય તો તે વધુ માં વધુ કેટલા કલાક ચ પા ચ પી કરી શકે?

વધુમાં વધુ કેટલી કલાક વધુ કરી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેઓ કોઇપણ વ્યક્તિ હોય તે વધુમાં વધુ ઘણી બધી કલાક કરી શકે છે તેની કેપીસીટી ઉપર આ વસ્તુ આધાર રાખ્યો છે

સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તેની કેપીસીટી કેટલી છે તેની ઉપર આ વસ્તુ આધાર રાખે છે પેલી વસ્તુ એ છે કે કોઈપણ આધાર રાખતી હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ સ્વચ્છ છે અથવા તો તે વધુમાં વધુ કેટલી કલાક કરી શકે છે તો તેની ઉપર તે વસ્તુ આધાર રાખે છે કોઈપણ વ્યક્તિ હોય છે તેની ઉપર તે બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે

અને ત્યારબાદ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે ત્યારે કરવામાં આવતી નથી ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યા આવતી હોય છે એટલે વધુમાં વધુ કોઈ પણ વ્યક્તિગત રીતે કાર્ય કરી શકો છો અને જેના કારણે વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે અને સામેવાળું પાર્ટનર કેવું છે તેની ઉપર પણ ધ્યાન રાખવું હોય તો તેવા સમયની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિ ખૂબ સરસ રીતે કરી શકતો પરંતુ તે કરી શકતો નથી

કારણકે તેના કારણે તેને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે તેમાં શું ધ્યાન રાખવું પડે ને ત્યારબાદ બધી વસ્તુ કરવી પડે એટલે કેટલાક સમય સુધી કરી શકે તે વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખતો હોય છે બીજી ઉપર કોઈ આધાર રાખતું નથી તેવું મારું માનવું છે તો તમે સરસ રીતે મજા કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું દરરોજ કોલ ગર્લ પાસે જવાથી મને કોઈ સમસ્યા તો નહિ થાય ને?

પાસે જાવ છો તો તેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો હું તમને માગું છું કે તમને કોઈ પણ કરાવી સમસ્યા તમારી નથી કે તમે દરરોજ જ્યારે કોલ ગર્લ પાસે જોશો ત્યારે તેમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની છે અને જેના કારણે બધી વસ્તુ કરો છો અને તમે દરરોજ આ બધી વસ્તુઓ કરવા જાવ છો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

એટલે તમારે દરરોજ તેની પાસે ન જવું પડે પહેલી વસ્તુ પાસે જઈ રહ્યા છો અને જેના કારણે તમને કઈ સમસ્યા પડી રહી છે તે પણ વસ્તુ તમારે બધી વસ્તુઓ વિશે વિચારવું જોઈએ તો તેમની પાસે પણ તમે જઈ શકો છો તમે દરરોજ જ્યારે તેની આદત બનાવો છો ત્યારે લગ્ન પછી તમારું શું થશે કારણ કે કોલ ગર્લ હોય છે તે એક હોતી નથી ને ઘણી બધી હોય છે

અને તમે ઘણી બધી આદત જ્યારે પાડી લો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર જ્યારે તમે મોટા થશો અને તમારા લગ્ન પણ થઈ જશે તમારી પત્ની સાથે તમે કેવી રીતે મજા લઈ શકશો વાંધો નથી અને તમે સરળતાથી તેની સાથે બધું કરી પણ શકો છો પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમે દરરોજના કારણે તમને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે

અને સારી રીતે માનસિક નુકસાન પણ થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર કોલ ગર્લ પાસે ન જવું જોઈએ તમે આવું કરો છો તેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે અને જેના કારણે તમને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ભવિષ્યમાં ઊભા થઈ શકે છે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *