મારી ઉમર ૨૨ વર્ષની છે યુવકને પ્રેમ કરું છું.તે મને શ-રીર સુખ આપવાની ના પાડે છે..એક દિવસ મેં તેની સાથે વિ-યાગ્રા આપીને પરાણે શ-રીર સુખ માણ્યું..પણ તેને પાણી અંદર કાઢી નાખ્યું

about

પ્રશ્ન. મારી બહેનપણી જ્યારે મારી ભેગી થાય છે તે ત્યારે મારા પ્રાઈવેટ પાર્ટ માં આંગળી નાંખીને મને મજા આપે છે આમાં અમને કોઈ વાંધો પડી શકે?

તમે સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી સાથે ભેગી થાય છે ત્યારે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ ની અંદર આંગળી નાખી દે છે અને ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી મજા આપે છે પરંતુ આની અંદર તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો આની અંદર સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા તમારી નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી બીજી વસ્તુ કે સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકો છો ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે જે છોકરાઓ છે કે સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે અને જેવા સમયની ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે અને તેઓ કરી લેતા હોય છે એટલે તેઓ પણ ગભરાતા વધારે નથી

પરંતુ હવે તમે સ્ત્રી સામગ્રી એકલા છો અને તમે બધું કરવા માંગો છો તો તમારા હાથે બધું કરી શકો છો તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ વાંધો પડતો નથી ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ વ્યક્તિ એવો કોનું નથી

એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો ભેગી થાય તો તમે ગ્રુપમાં પણ બધું કરી શકો છો જેના કારણે તમને વધારે મજા આવે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે લઈ શકો છો અને જેની ઉપર તમે રાઈડ કરી શકો છો આમાં પણ તમને ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. શું હવે હું પહેલાંની જેમ સરળતાથી હવે મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ મારી પત્ની ની અંદર નાખવો હોય તો હું શું કરી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે પહેલાની જેમ સરળતાથી તમારો પ્રાઇવેટમાં તમારી પત્નીની અંદર નાખવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારો પ્રાઇવેટ તમારે તમારી પત્નીની અંદર નાખવો છે તો તે સરળતાથી જતો રહેતો હશે પરંતુ હું માનું છું કે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે પહેલાની જેમ તેનો મતલબ કે તમારી ઉંમર વધી ચૂકી હશે અથવા તો તમે પહેલાના સમયની જેમ કરેલું નહિ હોય

જેના કારણે તમને આ સમસ્યાઓ થતી હશે તો તમને કહેવા માગું છું કે તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો તેમાં તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી બીજી વસ્તુ છે કે તમારો પ્રાઇવેટ તમારે તમારી પત્ની અંદર નાખવું હોય તો તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તે વસ્તુ નાખી શકો છો જેના કારણે તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને તમે પણ ઘણી બધી મજા લઇ શકવાના છો

જેના માટે હું તમને માત્ર કહેવા માગું છું કે તમારે થૂકનો ઉપયોગ કરવાનો નથી પરંતુ તમારે જેલનો ઉપયોગ કરવાનો છે જ્યારે તમે જેલનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓથી છુટકારો મળતો હોય છે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા છો એટલે તમારી જેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તમે જેટલું વધારે નો ઉપયોગ કરો છો અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે સ્મુથલી બધું કરી શકો છો અને તમે સરળતાથી બધું ઇઝીલી કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *