મારી ઉંમર ૨૨ વર્ષની છે અને મારા એક કલાસમેટ સાથે મને સંબંધ બાંધવાની ઇરછા છે શું હું કોન્ડોમ વગર સંબંધ બાંધી શકું કારણ કે કોન્ડમ માં મને મજા નથી આવતી.

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારું વજન ૯૮ કિલો છે શું લગ્ન બાદ હું મારા પતિને શરીર સુખ આપી શકીશ?

જવાબ : તમે કહો છો તે મુજબ કે તમારું વજન 98 કિલો છે અને લગ્ન બાદ તમારા પતિને તમે સુખ આપી શકશો કેમ તો પહેલા તો તમારે એવા જાણવાની જરૂર છે કે તમારું વજન ભલે ગમે તેટલું હોય 100 કિલો હોય કે પછી 200 કિલો હોય તો મેં તમારા પતિને સર્વિસ આપી શકશો

તેની માટેનું એક જરૂરી કારણ કે તમે સ્ત્રી છો ને તમારો પતી જશે તો પુરુષ જ હોવાનો છે અને તે પુરુષ જે છે તેનો પોપટ ખૂબ જ મોટો હોય છે પરંતુ નાનો હોય છે તો પણ તે તમને શરીર સુખ આપી શકશે એટલે તમારું વજન જે છે તે મેટર નથી કરતું જેમ પુરુષનો પોપટ નાનો હોય કે મોટો તે મેટર નથી કરતો. તેવી જ રીતે સ્ત્રીઓનું વજન નથી કરતું

તમે તો ખરેખર હું કહું તો વધારે મજા આપી શકો છો જો તમે ગોળી બનો છો અને તમારા પતિને કહો છો કે તેને તમારો અંદર સુધી નાખી દે તો તેનો જે આખો પોપટ હશે તો તમારી અંદર સુધી જવા દેશે અને જ્યારે અંદર બહાર કરશે ત્યારે તમારું જે હશે તેનાથી ધ્રુજારી છે તેને પણ મજા આવશે અને તમને પણ મજા આવશે એ

તમને ગભરવાની કોઈ જરૂર નથી તમારું વજન ભલે આજે 98 કિલો હોય લગ્ન બાદ ભલે તમારું વજન દોઢસો કિલો થાય છે તો પણ તમે તમારા પતિને મજા આપી શકશો તેમાં તમારી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૨૨ વર્ષની છે અને મારા એક કલાસમેટ સાથે મને સંબંધ બાંધવાની ઇરછા છે શું હું કોન્ડોમ વગર સંબંધ બાંધી શકું કારણ કે કોન્ડમ માં મને મજા નથી આવતી.

જવાબ : તમારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને તમારા એક ક્લાસમેટ સાથે તમારે સંબંધ બાંધવાની ઈચ્છા છે તો શું તમે કોન્ડમ વગર સંબંધમાંથી શકો કેમ કારણ કે તમને માં મજા નથી આવતી તો ઘણી વખત તો વસ્તુ એવી થતી હોય છે કે જે છોકરાઓ હોય છે તેવું કહેતા હોય છે કે મારે કોન્ડમ નથી પહેરવું પરંતુ અહીંયા તમારો કેસ બિલકુલ અલગ છે

તમે કહો છો કે તમને મજા નથી આવતી તો તેની માટે હું તમને એક જ આપવા માંગું છું કે પહેલા તો તમારે લગ્ન થયેલા છે અને તમારી ઉંમર માત્ર 22 વર્ષની નીચે આવી ઉંમરની અંદર ઘણી બધી છોકરીઓ એવી છે કે જેને પોતાની ઈચ્છા થતી હોય છે બધું કરવાની તે બધું કરી પણ લેતી હોય છે પરંતુ સાથે ખૂબ જ પસ્તાવો કરતી હોય છે

જેથી મારે તમને માત્ર એક જ વસ્તુ કે બીજી કે તમે છોકરો કેવો છે કેવો અને ભવિષ્યમાં તેની સાથે તમારો સંબંધ કેવો હશે કે અને તેની કોઈને ખાતરી નથી જેથી તમને એક જ વસ્તુ કે તમારે કોન્ડમનો ઉપયોગ કરવો પડે જો તમારે કોન્ડમ વગર કરવું છે તો તમે બીજી બધી ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

પરંતુ જ્યારે અંદર નાખવાની વાત આવશે ત્યારે તો કોન્ડમ પહેરવું પડશે જો તમે કોન્ડમ વગર કહેશો તો પ્રોબ્લેમ તમને પડવાનો છે જેથી કોન્ડમનો ઉપયોગ તમારે ફરજિયાત કરવો પડશે કારણ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કોન્ડમ વગર બધું કરવાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે જેથી તમને રોગ પણ થવાની સંભાવના રહે છે તેની બચવા કોન્ડમનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *