મારી સુહાગરાત ઊપર મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ ઉભો જ ના થયો અને હવે મને ડર લાગે છે હું શું કરું?

about

શ્ન. મારી સુહાગરાત ઊપર મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ ઉભો જ ના થયો અને હવે મને ડર લાગે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ ઉભો ના થાય તો તે ઊભો નહોતો થયો અને તેના કારણે તમને ઘણો બધો ડર લાગે છે તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારે કોઈ પણ રીતે ગભરાવાની જરૂર નથી

અને તમારે કંઈ પણ રીતે કંઈ કરવાની જરૂર નથી કારણ કે સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું માત્ર કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત આવી વસ્તુ થતી હોય છે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ જ હોય છે તથા તેઓ વચ્ચે પરંતુ તેમાં તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ વધારે જરૂર રહેતી નથી. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તે પહેલી વખત જ્યારે બધું કરતો હોય છે

ત્યારે તેના મનમાં ઘણો બધો ડર હોય છે અને પહેલી વખત જ્યારે કરતો ત્યારે તેને આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે એટલે તેના કારણે તેને આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે અને તેમાં ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર રહેતી નથી.

એટલે તમે તમારી સુહાગરાત ઉપર ન થાય તો તેમાં ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તે તો ધીમે ધીમે તમારું સરખું થઈ જશે અને તમે ડોક્ટરને પણ આ વસ્તુ બતાવી શકો છો થોડાક સમયની અંદર તમારી આ સમસ્યા જે હશે તે પછી ત્યારબાદ દૂર થઈ જશે પણ ડોક્ટરની સલાહ લેવી આવકાર્ય છે.

પ્રશ્ન. છોકરીઓ પોતે હસ્ત મૈથુન કરે તો પણ શું તેમનું શિલ તૂટી શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે છોકરીઓ પોતે કરે તો તેમનું સીલ તૂટી શકે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તે તેની ઉપર આધાર રાખે છે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને હોય છે અને તેઓને એવું લાગતું હોય છે કે જ્યારે તેઓ પોતાની રીતે બધું કરે છે ત્યારે તે તરત તૂટી જશે ને ત્યારે લોકોને એ પ્રકારે કહી શકાય કે ઘેર સમજણ ઊભી થયેલી હોય છે જાણકારી હકીકતમાંથી કઈ વસ્તુ હોતી નથી

પહેલી વસ્તુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેઓ પોતે જ્યારે બધું કરે છે ત્યારે તમને પરંતુ જ્યારે તે કોઈની સાથે સમાગમ કરે છે ત્યારે તે વસ્તુ શક્ય બનતું હોય છે એટલે તે વસ્તુ કરવી તમારે ખૂબ જ જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ ઘણા બધા લોકોને વહેમ રહેતું હોય છે કે ના ના એવું કંઈ હોતું નથી પરંતુ જ્યારે નાનપણની અંદર ઘણી બધી વખત ત્યારે સાયકલ ચલાવવામાં આવતી હોય છે

ત્યારે તેઓ સમયમાં પણ તે તૂટી જતું હોય છે એટલે તે વસ્તુ પણ વિચારવી જેવી જરૂરી છે એટલે તે વસ્તુ થયું ત્યારે આ વસ્તુઓ થતી હોય છે અને તેમાં કોઈ કરવું પડતું હતું નથી. એટલે જો તમે મને એવું પૂછી રહ્યા હોય અને તેનો જવાબ માત્રને માત્ર મને એટલો જ મળે છે

કે છોકરીઓ તૂટી શકતું નથી તે વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ અને તે વસ્તુ થઈ શકતી નથી પરંતુ સાયકલ ચલાવતી હોય એટલે નાનપણમાં જવાબ બધી વસ્તુઓ થતી હોય તો સામાન્ય રીતે તેઓ નો તૂટી જાય છે પરંતુ તેનો મતલબ સાહેબ પણ નથી કે તમને બીજા સાથે કઈ કરેલું હશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *