મારી સાલી શ-રીર સુખ માણતી વખતે કો@ન્ડમ વાપરવા દેતી નથી…મેં તેને ફિમેલ આપ્યો પણ મને તેમાં..

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને મારી ઉંમરથી મોટી સ્ત્રીઓ સાથે ચ પા ચ પી કરવી ખૂબ ગમે છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારાથી ઉંમરની મોટી સ્ત્રી હોય છે તેની સાથે તેમને બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે તો તેની માટે તમે કરી શકો કે હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે બધું કરી શકો છો અને તેની સાથે પણ તમે બધું કરી શકો છો તમારાથી મોટી હોય તો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી અને તેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો

પરંતુ હું તો તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પડી શકે છે પહેલા તો હું તમને માંગુ છું કે તમારાથી મોટી ઉંમરની સાથે કેમ તમને બધું કરવું ગમે છે તો પણ તમારે જવું જોઈએ અને બધા બાળકો એવા હોય છે કે જે સમાન રીતે કોલેજની અંદર હોય છે ત્યારે તેવા સમયની સાથે તેઓને ભાભીઓનો શોખ છે અને ભાભીઓનો શોખ છે

અને કારણે તેમને ઘણી બધી ભાભી સાથે મજા આવેલી હોય છે તેના કારણે તેઓ સાથે મજા આવતી નથી હોતી કારણ કે તેઓ અનુભવ્યું હોતી નથી અને સામાન્ય ખૂબ જ અનુભવી હોય છે અને જેના કારણે તેઓને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે કે તમારી ઉંમરની મોટી સ્ત્રીઓ સાથે તમારે બધું કરવું જોઈએ તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી.

તમને ગમતું હોય ત્યાં તમારે જે લગ્ન થાય છે તે લગ્ન બાદ તમારે આ બધી વસ્તુઓ મૂકી દેવીકા કારણ કે લગ્ન બાદ જો તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તમારું જીવન ખતરામાં પડી શકે છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ને હું ચરમ સીમા સુધી ખુશ નથી કરી શકતો હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તને તમારી પત્નીને ખુશ નથી કરી શકતા તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો. સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે એની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારી પણ કેમ ચરમશીમાં સુધી પહોંચાડી શકતા તે તમારે જોવું પડશે અને બધા લોકો હોય છે કે સામાન્ય રીતે કરી શકતા નથી

પરંતુ તમારે તે વસ્તુ વિચારવી જોઈએ તેની માટેનો એક કારણ છે કે તમે ફોર્મ પ્લે કરવું જોઈએ અને બધા લોકો હોય છે કે ફોર પ્લે કરતાં નથી અને ફોર પ્લે એટલે કોઈને ખબર પણ નથી કે ફોર કહેવાય તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ મારી શકો છો પરંતુ હું તમને કહું કે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાવ છો તેની પહેલા તમે જે મજા કરો છો

અને તમે એકબીજાને જે ઉત્તેજન આપવો છે તેને ફોર પ્લે કરવામાં આવે છે અને તેને તમારે વધારવું જોઈએ તમે જેટલું ફોર્મલે વધારો છો એટલા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને આનો સૌથી વધારે જે ફાયદો છે

તે તમને નથી થતું એટલે કે પુરુષોને ફાયદો નથી થતો પરંતુ સ્ત્રીઓને ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય છે તમારી પત્ની ની અંદર ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે શું કરી શકો છો તેની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવી શકે છે તમે ખુશ નથી થતા તો તેની માટે તમે શું કરી શકો કે તમે વિચારી શકો છો અને ત્યારબાદ ફોર પ્લે કરો છો પણ તમારાથી પુસ્તક છે એવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *