પ્રશ્ન. મારી પાછળ ની સાઈડ ખૂબ જ નાની છે મોટી કરવા શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. અમે દરરોજ ૪ વાર સંબંધ બાંધીએ છીએ પરંતુ મને અંદર બહાર કરવામાં મુશ્કેલ પડે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે તમે દરરોજ ચાર વખત સારી સંબંધ બાંધવો છો પરંતુ તમને અંદર બહાર કરવાનું મુશ્કેલ થાય છે તો તમારે શું કરવું તો સૌ પ્રથમ તો મારી વાત જાણવી પડશે કે જ્યારે કોઈ છોકરી હોય છે ત્યારે તે જે છોકરી હોય છે તે સીલપેક હોય છે અને તેનું સીલ જે હોય છે તે કદાચ થોડાક સમય પહેલા પણ તૂટેલું હોવું જોઈએ તેવું લાગી શકે છે

હવે જ્યારે આવી વસ્તુઓ થઈ હોય છે ત્યારે તમે ત્રણ ત્રણ ચાર કલાક માટે વધારે સમય અંદર બહાર કરવા માંગો છો ત્યારે અંદર બહાર પ્રોપર થતું નથી કારણ કે હજુ સુધી તે એવી રીતે જોઈએ તેવું મળેલું હોતું નથી જેના કારણે તે અંદર બહાર થઈ શકતું નથી જો તમારો અંદર બહાર ન થઈ શકતું હોય તો તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે જેલ લગાવી શકો છો

જેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો સાથે સાથે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે નાળિયેરનો ઉપયોગ કરી શકે પરંતુ હું અને રિકમળ નથી કરતો પરંતુ ઇન્ટરનેટના સર્ચ મારે કહી શકાય છે કે તમે તેલનો ઉપયોગ કરશો તો તે પણ તમને ઘણો બધો ફાયદાકારક થશે

તો તેલનો તમે ઉપયોગ કરો છો તે લગાવો છો અને ત્યારબાદ તમે અંદર બહાર કરો છો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે. અને ઘરે તમારી જે સમસ્યા છે કે તમે અંદર બહાર કરો છો ત્યારે તમને મુશ્કેલ પડે છે તે પણ તમને મુશ્કેલ નહિ પડે કારણ કે તે જ જગ્યા છે જે તમે જેટલી મહેનત કરશો તેટલી તે મોટી થતી જશે અને આગળથી તમને જ વધારે ફાયદો થવાનો છે.

પ્રશ્ન. મારી પાછળ ની સાઈડ ખૂબ જ નાની છે મોટી કરવા શું કરવું?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે તમારી પાછળની તરફ જે છે તે ખૂબ નાની છે અને તેને મોટી કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તો જો તમે સ્ત્રી છો અને તમારે પાછળની સાઈડ ઠોકાવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય છે પરંતુ તમારી રીતે સાઈઝ અથવા તો જગ્યા ખૂબ જ નાની હોય છે તે મોટી થઈ શકતી નથી તો તમે શું કરવા માંગો છો

તે સૌ પ્રથમ તો તમારે એ વસ્તુથી દૂર રહેવાનું છે ઘણા બધા ઓનલાઈન વિડીયો એવા હોય છે કે જેની અંદર બધું દેખાડવામાં આવતું હોય છે કે તમે ફલાણું ઢીકણું વસ્તુ જે છે તે તેની અંદર નાખો અને ત્યારબાદ તમારું વધુ થઈ જશે પરંતુ હકીકતમાં એવું કંઈ હોતું નથી તમારે એક્સ્ટ્રા કઈ પણ કરવાની જરૂર નથી તે તો ઓટોમેટીક જે છે

તે મોટું થતું જશે તમારા માત્ર કરવાની જરૂર છે કે તમારે વધુમાં વધુ તે છે જગ્યા છે ત્યાં તમારે ન ખાવું પડશે જેટલો પોપટ તેની અંદર જશે જેટલો ફાયદો તમને થશે તે થોડું થોડું ફાટતું જશે તમને થોડું થોડું લોહી પણ કદાચ નીકળી શકે છે પરંતુ એક સમયે એવું આવશે કે જ્યારે તે ખૂબ જ પાતળું થઈ જશે અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ રીતે જે તમારો પાર્ટનર છે તેનો પોપટ આખો તેની અંદર જતો રહેશે અને તેને પણ પાછળ કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે જેથી પાછળ ની સાઈડ જે છે તમારી ખૂબ નાની છે તે પણ જલ્દી મોટી થઈ જશે એવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *