મારી સંબંધ બાંધવાની તાકાત ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મને સંબંધ બાંધ્યા બાદ વ્યસન કરવાની આદત છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને સંબંધ બાંધ્યા બાદ વ્યસન કરવાની આદત છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોઈ શકે છે ત્યારે વ્યસન કરે છે

ત્યારબાદ તેઓ સંબંધ બાંધે છે પરંતુ તમે એવા વ્યક્તિ છો જે સંબંધ બાંધે છે ત્યારબાદ વ્યસન કરે છે તો તમારી યાદ તમારે છોડી પડશે કારણ કે એક વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે વ્યસન કર્યો કરો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમારી અંદરની જે ઇન્ટર્નલ ઓર્ગન હોય છે તે બગડી જતા હોય છે અને તમારી જરૂર થતી હોય છે તે પણ ઘટી જતી હોય છે અને તમે જે સંબંધ બાંધવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમારી અંદર જે શક્તિ હોય છે તે પણ શક્તિ રહેતી નથી અને આ શક્તિ આવી જતી હોય તો આવા સમયની અંદર હું માત્ર ને માત્ર તમને એટલું જ કહું છું

કે તમે સંબંધ બાંધવો છો ત્યારબાદ વ્યસન કરવાનું મૂકી દો અને વ્યસન ની અંદર તમારી દૂર કરવી હોય તો તમે ઘણા બધા પ્રકારના કેમ્પની અંદર જઈ શકો છો અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનિક સિગરેટ નો પણ પ્રયોગ કરી શકો છો અથવા તો એક્ષ વાય ઝેડ તમારો જે કોઈ પણ વ્યસન હોય એ વ્યસન મુકવા માટે તમે બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી સંબંધ બાંધવાની તાકાત ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી બાંધવાની તાકાત ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારી જે સંબંધ બાંધવાની તાકાત છે તે ઓછી થતી જાય છે તેનો તમને ખ્યાલ છે તે ખૂબ જ સરસ વાત કહી શકાય કારણ કે આવા સમયની અંદર કોઈને ખબર નથી હોતી કે તેઓની સમજવાની તાકાત ઓછી થઈ રહી છે

તો હવે તમે એની માટે તમે ઘણા બધા પ્રકારના ઉપાયો કરી શકો છો જેમ કે તમારે તમારે ડાઈટની અંદર ચેન્જ કરવાનો છે તમે જ્યારે ચેન્જ કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને અનેક પ્રકારના ફાયદા જોવા મળી શકે છે એટલે સૌપ્રથમ તમે તમારી ડાઈટ ચેન્જ કરો ત્યારબાદ તમે જે ખાવ છો તેની અંદર થોડી પરેજી રાખો અને તેની સાથે તમે કસરત કરવાનું પણ ચાલુ કરી દો

અને તમારું વજન જેટલું ઓછું થાય તેટલું ઓછું કરો તમે વજન જ્યારે ઓછું કરો તો મેન્ટેન કરો છો અને ડાયટમાં સારું રાખો છો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી અને તમારી જે સંબંધ બાંધવાની તાકાત છે તે પણ ધીમે ધીમે વધતી જશે અને તેમાં વધારો થતા તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *