મારી પત્નીની સાથે હું જ્યારે સં-ભો-ગ કરવા જાવ છું ત્યારે મને ખૂબ જ પરસેવો છુટી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્ની હું તેને થોડીક વાર લબલબાવું ત્યાં તો થાકી જાય છે હવે મારે તેને લાંબો સમય ટકાવી રાખવા શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્નીને તમે થોડા એકવાર બધું કરો છો ત્યારબાદ તે થાકી જાય છે તો તમારે તેને લાંબો સમય ટકાવી રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે આવી સામાન્ય રીતે જે પ્રોબ્લેમ હોય છે તે પુરુષની અંદર હોય છે પરંતુ આ પ્રોબ્લેમ તમે આવી રહી છે તો તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી

તમને તમારી પત્ની વધારે લાંબી સમય ટકી ના શકતી હોય તો તમે તેમની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે તમને પૂછી શકો છો કે તમને કયા પ્રકારની સમસ્યા આવી રહી છે અને તે સમસ્યાનો તમે સમાધાન કરી જો કોઈ એવી સમસ્યા હોય કે જેનું સમાધાન તમે કરી શકતા હો તો તમે કરો પરંતુ જો તમે તેનું સમાધાન નથી કરી શકતા

તો પણ તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી તમે ડોક્ટર પાસે જઈ શકો છો અને સારી રીતે પણ લઈ શકો છો આના સમયની અંદર તમે ઇન્ટરનેટ પર ઓનલાઇન સર્ચ મારો છો

તો તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ અમારી સે પરંતુ મારું એવું માનવું છે કે જ્યારે સ્ત્રીની કોઈ સમસ્યાઓ હોય તો તેવા સમયની અંદર તમારે તમારી રીતે નહીં પરંતુ ડોક્ટરને જ કહેવું પડે ડોક્ટર જે કરે તે તમારા માનવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે તમારે ચાલવું જોઈએ તેવું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્નીની સાથે હું જ્યારે સં-ભોગ કરવા જાવ છું ત્યારે મને ખૂબ જ પરસેવો છુટી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે કહો છો કે તમારી પત્નીની સાથે તમે જ્યારે સંભોગ કરવા જાવ છો ત્યારે તમને ખબર પડશે છૂટી જાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો તમને હું જાણવા માગું છું કે તેમાં તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી અને તમને પરસેવો છૂટે તે સારી વાત છે તે તમારી કોઈ ખામી નથી એટલે આ કોઈ પ્રશ્ન ન કહી શકાય સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સંભોગ કરવા માટે જતો હોય તો તેને સ્ત્રીના સરખામણીની અંદર પુરુષને વધારે પડશે અને પરસેવો થતો હોય તે સારી વાત છે

તમે જ્યારે સંભોગ કરવા માટે જાઓ છો અને તમને પરસેવો થાય છે તો તે દેખાડે છે કે તમે એક્ટિવ વ્યક્તિ છો એટલે તમારે જરૂર નથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે જ્યારે આ બધું કરવા માટે જતો હોય છે ત્યારે તેને જો તમે ના થાય તો તે પ્રશ્નની એ સવાલ હોય છે પરંતુ તમને તો થાય છે જેના કારણે હું તમને માત્રને માત્ર રહેલું જ કહેવા માગું છું

કે તમારે એમાં ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી. તમને પડશે તો તે સારી વાત કહી શકાય અને જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે તમને વધારે થઈ રહ્યો છે અથવા તો છાતીમાં તમને કોઈ વસ્તુ થઈ રહી છે તો તેવા સમયની અંદર તમારે થોડીક સમય માટે એ વસ્તુ મૂકી દેવી પડે અને તમારે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે ત્યારે બધું કરી રહ્યા છો બાકી તો બધું સારું છે તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *