મારી પત્નીની બહેનપણી મને એના મોહપાશમાં રંગવા માંગે છે પણ હું મારી પત્નીથી બીવ છું એટલે એનાથી દૂર રહું છું

about

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ મારી કરતા ૨૦ વર્ષ મોટી છે પણ તેનો પ્રાઈવેટ પાર્ટ એકદમ ઢીલો છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી જે પડોસન છે તે તમારી કરતાં ૨૦ વર્ષ મોટી છે અને તે ખૂબ જ સારી વાત કહી શકાય નહીં અને તેનું પ્રાઈવેટ પાર્ટ ખૂબ જ એકદમ ઢીલો થઈ ગયો છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે પહેલા તો તેની ઉંમર તમારી કરતા 20 વર્ષ મોટી છે એટલે હું સમજીને કદાચ તમારી ઉંમર 25 વર્ષની હોય તો તમે જે પણ વચન છે

તે તમારી કરતા 20 વર્ષ મોટી છે તો તે ખૂબ જ મોટી કહેવાય અને તમારી કરતા ઘણી બધી મોટી ઉંમર કહેવાય પરંતુ તેની સાથે અનુભવ પણ હશે ને તે સામે તમને મુજા પણ આપી શકતી હશે અને તમે પણ તેને મજા આપી શકતા અને બંનેને ખૂબ જ મજા આવતી હશે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું માગું છું તમારે એના કરવી જોઈએ અને તમારી પ્રોડક્શન ને તમારે મૂકી દેવી જોઈએ

કારણ કે તે તમારી કરતાં ૨૦ વર્ષ મોટી છે અને તેની અડધી જિંદગી જતી રહી છે અને તમારી જિંદગી તો હજુ બાકી છે એટલે તમારી તે વસ્તુ ન કરવું જોઈએ કારણ કે તેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ ભવિષ્યની અંદર થઈ શકે છે

તેની સાથે જ કરવાના છો તે પણ તમારે વિચારવું જોઈએ એટલે તમારે માત્ર ને માત્ર વાપરવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય તો બે નંબરની વાત છે પરંતુ ત્યારબાદ તમારે તેને વધારે કોઈ યુઝ ન કરવો જોઈએ તો મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. ચ પા ચ પી કરવા માટે શું હું સાથે રમકડાંનો પ્રયોગ કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે એ બધું કરવા માટે જાવ છો તો તેવા સમયની અંદર શું તમે રમકડાનો ઉપયોગ કરી શકો કેમ તો હું તમને કે માગું છું કે ત્યાં સમયની અંદર તમે ઉપર કરી શકતા નથી. ઘણા બધા લોકોને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે સામાન્ય તેઓ જ્યારે બધું કરવા માટે જાય છે કે તે સમયની અંદર તેઓ જે રમકડા છે તેઓની વાત કરી રહ્યા છે કે જે સેને ખૂબ જ વધુ નાખવામાં મજા આવતી હોય તેને સામાન્ય રીતે તેને રમકડાઓ કહેવામાં આવે છે

પરંતુ તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી કારણ કે જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે ત્યારે સમયની અંદર ઘણી બધી જે સમસ્યા હોય છે એ થતી હોય છે એટલે તે વિષય તો હું તમને માત્ર માગું છું કે તે વસ્તુ તમારે ના કરવી જોઈએ અને રમકડાનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ કારણ કે રમકડાનો પ્રયોગ જ્યારે તમે કરો છો તેવા સમય ઘણી બધી આગળ જતા થઈ શકે છે

અને રમકડા જેવી સામાન્ય રીતે હોય છે એટલે કે સજીવોતા નથી અને તેમાં સામાન્ય ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર કહું છું કે તમારે આ બધી વસ્તુઓ માટે રમકડાનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ

અને સામાન્ય રીતે તમારી ઉપર તમારે આધાર રાખવો જોઈએ અને સામાન્ય રીતે કોઈ પુરુષ હોય તો તેમની સાથે પણ તમારા બધું કરવું જોઈએ અથવા તમે તમારી હાથની કરામત પણ વાપરી શકો છો અને બધું કરી શકો છો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *