મારી પત્નીને ઓરલ કરવું ખુબજ ગમે છે તો શું એને કોઈ પ્રોબ્લેમ થઇ શકે ખરો ???

social

પ્રશ્ન. મને પગથી માટે પોપટનું મસાજ કરાવવું ગમે છે તેમાં કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

જવાબ : તમે જેની વાત કરી રહ્યા છો કે તમને પગથી પોપટનું મસાજ કરાવું ગમે છે તેમાં કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો આ તો એક જૂની પદ્ધતિ છે અને વિદેશની અંદર ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે પગથી પોપટનું મસાજ કરાવતા હોય છે પરંતુ જ્યારે આપણા ભારતની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે આ વસ્તુ જે છે તે કરી શકતા નથી કારણ કે આપણા ભારતની અંદર લોકો ખૂબ જ ખરાબ પગ રાખે છે

આપણે સામાન્ય રીતે વાત કરી કે જ્યારે તમે પગથી મસાજ કરો ત્યારે પગની અંદર ઘણા બધા બેક્ટેરિયા ચોટેલા હોય છે જે આપણા પોપટ ની અંદર પણ ચોટે છે અને આગળ ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ પાડી શકે છે એટલે પોપટને મસાજ કરાવવું ગમતું હોય તો તમે મસાજ કરાવી શકો છો

પરંતુ તેમને કહેવું પડશે તમારા પાટણને કે તમે તેઓ તમારા પક્ષ સાફ રાખે એકદમ સાફ રાખે ત્યારબાદ તમે બધું કાર્ય કરી શકો છો અને પગથી તમને મસાજ કરાવું ગમે છે તો સામેવાળું જે વ્યક્તિ છે તેને તમારે એ પણ કહેવાનું રહેશે કે

તે જ્યારે ભક્તિ કરે છે એટલે જોરથી ન થઈ જવું જોઈએ જુઓ તે વધારે જોરથી કરશે તો તમારી જે ચામડી છે ટોપા ની તે પણ ફાટવાની સંભાવના રહે છે જો કે તેનાથી કોઈ સમસ્યા તો નથી ઉભી થતી પરંતુ તમને પણ ખૂબ જ દુઃખ દર્દ થઈ શકે છે એટલે તમારે ભક્તિ કરાવવું ગમતું હોય તો તમે કરી શકો છો તેનાથી કોઈ સમસ્યા પેદા થવાની નથી. બસ માત્ર તમારે કંટ્રોલ રાખવો પડશે. બીજું કંઈ નહીં.

પ્રશ્ન. હું મારા પતિના પોપટ ને મોઢામાં લઈને ચાગળું છું. તો મને કોઈ રોગ થઈ શકે?

જવાબ : તમે તમારા પતિ નો પોપટને મોઢામાં લઈને ચગળો છો તો તેમાં તમને કોઈ રોગ થઈ શકે કે નહિ. તો પહેલા તો સ્પષ્ટપણે જવાબ આપી દઉં કે ના તમને કંઈ પણ થવાનું થઈ પરંતુ તમારે ઘણી બધી બાબતો જે છે તે ધ્યાનમાં લેવી પડશે. સૌપ્રથમ તો તમે દરરોજ તમારા પતિનો મોઢામાં લેતા હશો તો ઘણા બધા પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ તમને થઈ શકે છે.

તમારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે તમે ત્યારે તમારો પતિનો બહુ મોટા માણસો તો તેમને કહો કે તેમનો પોપટ સાફ કરીને આવે અને ખાસ કરીને ખૂબ જ સરસ રાખે અને સાફ રાખે કારણ કે તમે જ્યારે મોટા માણસો ત્યારે ઘણા બધા બેક્ટેરિયા પોપટની ઉપર ચોટેલા હોય છે જે તમારી અંદર આવવાની પણ સંભાવના રહે છે અને જો તે તમારા શરીરની અંદર પ્રવેશ કરે છે તો તમને અનેક પ્રકારના નાના નાના અને મોટા મોટા રોગો થવાની સંભાવના રહે છે

ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે પોપટ ની અંદર એવા બેક્ટેરિયા બેસી જતા હોય છે કે જેના કારણે આપણે તેને મોઢામાં લઈએ છીએ અને ખાસ કરીને જગાડીએ છીએ તો જેના કારણે આપણને ચારથી પાંચ દિવસ સુધી તાવ પણ આવવાની સંભાવના રહે છે અને બીજી ઘણી બધી બાબત થવાની સંભાવના રહે છે

જેથી તમને એમ જે કહો છો કે તમને કોઈ રોહિત થઈ શકે કે નહીં તો મોઢામાં લેવાથી ઠોકાવાથી કોઈ પણ પ્રકારના રોગો થતા નથી તમે બિન્દાસ આવું કામ કરી શકો છો પરંતુ હા જો તેમની ઇન્ફેક્શન હોય તો તમને ઇન્ફેક્શન લાગી શકે છે અને ઇન્ફેક્શન વાયરસથી તમે ઘણા બધા શકો છો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *