મારી પત્ની ને હું દરરોજ ચાર વખત મજા કરવા માટે કેવી રીતે મનાવી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારો દેવર મારી પાસે આવ્યો અને હું તેને ના ન પાડી શકી અને પછી અમે મજા કરી હવે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો દિવસ તમારી પાસે આવ્યો અને તમે તેને ના ના પાડી શક્યા અને પછી તમે બંને મજા કરી લીધી પરંતુ હવે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ છે કે હવે તમારા તરફથી તમે કંઈ પણ કરી શકતા નથી.

કારણ કે તમારો દેવાર તમારી પાસે આવ્યો હોય તો ત્યારબાદ તમે તેને ના ના પાડી શકે તે તમારી સમસ્યાથી બીજી વસ્તુ એ પણ નક્કી થાય તમે હવે મજા કરી હવે તેની માટે તમે શું કરી શકો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે બંને મજા કરી કે તમારું પોતાનું પ્રાઇવેટ ડિસિઝન હતું અને તમે હવે મજા કરી લીધી છે તો તેની અંદર તમે કોઈપણ પ્રકારે વસ્તુઓ કરી શકવાનો નથી

બીજી વસ્તુ એ પછી તમારો દિવસ તમારી પાસે આવ્યો તો તમે તેને ના પાડી શકતા હતા પરંતુ તમે તેને ના પાડી જેના કારણે તમારી સાથે મજા લઈ ગયો અને તમે પણ મજા કરી લીધી એટલે હવે કઈ થઈ શકતું નથી પરંતુ હા હવે આગળ તમને એવું થતું હોય કે તમારે કરવું નથી તો તમે તમારા દેવરને ના પાડી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ને હું દરરોજ ચાર વખત મજા કરવા માટે કેવી રીતે મનાવી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્નીને દરરોજ ચાર વખત મજા કરવા માટે તમે કેવી રીતે મનાવી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્નીને તમે દરરોજ ચાર વખત મજા કેમ કરવા માંગો છો તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ પહેલી વસ્તુ એ છે કે મજા કરવી અને કરાવી તેની અંદર પણ બધો ફરક હોય છે

હવે હકીકત એવું હોય છે કે તમારી પત્નીને તમે એક થી બે વખત કરો તે વધારે પસંદ હોય છે પરંતુ તમે તેને વધારે સમય આપવા માંગો છો અને વધારે સમય તેની સાથે વધુ કરવા માંગો છો પરંતુ તેને તે વસ્તુ પસંદ નથી તો તમે તેની સાથે કંઈ કરી શકતા નથી અને તમારે બળજબરી પણ કરવાની રહેતી નથી એટલે તે વસ્તુ પર તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ તમારી પત્નીને દરરોજ ચારો કે તમારે મજા કરાવી છે

તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે કરી રહ્યા છો કે તમારે તેને મનાવવી છે તો મનાવવા માટે તો તમે તેમની સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને જણાવી શકો છો કે તમારે તેમની સાથે આ બધી વસ્તુઓ કરવી છે અને ત્યારબાદ જો તે માને છે તો તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ તમારે એકદમ થી ચાર વખત આ બધું કરવાનું નથી તમે એક થી બે વખત પહેલા શરૂઆત કરી શકો છો ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો તો તમને ઘણી બધી મજા આવશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *