મારી પત્ની અને તેની ફ્રેન્ડ બંને મને એકીસાથે મને સં-ભો-ગ કરવા બોલાવે છે શું હું બંને ને એક સાથે મજા આપી શકીશ?

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્ની અને તેની ફ્રેન્ડ બંને મને એકીસાથે મને સંભોગ કરવા બોલાવે છે શું હું બંને ને એક સાથે મજા આપી શકીશ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની અને તમારી ફ્રેન્ડ બંને એક હિસાબે તમને સંભોગ કરવા માટે બોલાવે છે પરંતુ શું તમે એક સાથે બંનેને મજા આપી શકશો કે કેમ તો હું તમને જાણ માંગુ છું આ તમારી ઉપર આધાર રાખે છે સામાન્ય રીતે મને એવું લાગે છે કે તમને આ વાત પરથી ખૂબ જ મજા આવવાની હશે તો મને લાગે છે

કારણ કે જ્યારે તમે બધા વિડીયો જોતા હશો તેવા સમયની અંદર તેઓ એક સાથે બે કે ત્રણ સ્ત્રીઓ સાથે બધું કરતા હોય છે અને આપણને ખૂબ જ મજા પણ આવતી હોય છે

પરંતુ માત્ર ને માત્ર ટૂંક સમય માટેની હોય છે અને કે તમે લાંબા સમય સુધી વીડિયોની જેમ તો બધું કરી શકવાના નથી જેના કારણે તમે બંને સાથે કંઈ કરી શકો નહીં તમે કરી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની અને તેની ફ્રેન્ડ બંને એકી સાથે તમને આવું બધું તમારે વિચારવાની જરૂર છે કારણ કે તેઓની અંદર પણ ખૂબ જ અગત્યના ભરેલી હશે અને તમે શું તે બંનેની ઉત્તેજના સંતોષી શકતો

ઉમેરો તો ઉત્તેજના નહીં સંતોષકારણની અંદર તમારી ઈજ્જત પણ જશે અને તમને કંઈ પણ આવડવાનું નથી જેના કારણે માત્રને માત્ર હું એટલું જ કહું છું કે તમારે એક જણા સાથે બધું કરવું જોઈએ આવું તમે ન કરો તો વધારે સારું..

પ્રશ્ન. મારી ભાભી ની કમર મોટી હોવાના કારણે મને તેની સાથે ડો-ગી સ્ટા-ઈલ ખૂબ મજા આવે છે પણ મોટી કમર માં બીજી કોઈ એવી પોઝિશન છે કે જેમાં હું વધારે મજા માણી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી ની કમર મોટી છે અને તેના કારણે તમને તેની સાથે ડોગી સ્ટાઇલમાં કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે પરંતુ મોટી કમરમાં બીજી કોઈ એવી પોઝિશન છે જેમાં તમે વધારે મજા માણી શકો તો હું તમને જણાવવાનું પોઝીશન છે જેમાં તમે મોજ કરી શકો છો ઘણા બધા કપલ એવો છે કે તેઓને પોઝિશન ફાવી જતી હોય

ત્યારે તેઓએ પોઝીશન પર રહેતા હોય છે અને જેના કારણે તો મને મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ આગળ જતાં તેમણે વધારે મજા આવતી નથી પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમારા ભાભીને તમારે મોટી છે જેવી તમને તે પૂછી આવે છે પરંતુ તમને એવું કહું છું કે મોટી કંપનીમાં બીજી એક પોઝિશન છે જે તમે કરી શકો છો બીજી પોઝિશન છે

તેનું નામ પોઝીશન છે તેની અંદર તમારે તમારા ભાભી ને તમારી ઉપર આવવાનું કહેવું પડશે અને તેઓ તમારી ઉપર આવે છે ત્યાર બાદ તેઓને બેસી જવાનું કહેવું પડશે અને ત્યારબાદ તમે તેમને કુદાવી શકો છો

અને તમે જ્યારે કુદાવી તેમની સાથે બધું કરશો ત્યારે તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે ઘણા બધા ભાભી તો એવા છે કે જેઓને તમે જ્યારે કૂદ આવો છો ત્યારે તેઓ પણ પાડતા હોય છે અને જેને કારણે તમારામાં વધારે આવી જતો હોય છે અને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *