મારી પડોશણ ની સાડી ઉતારી ને તેને તેના પતિની ગેરહાજરીમાં જોરદાર સ્વાદ ચ્ખાડ્યો..

nation

મારું નામ સૌરવ છે 25 વર્ષનો સવાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોઈ છોકરીઓમાં હવે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને મને કોઈ છોકરીઓ ગમતી પણ નથી કારણ કે હવે મારી બાજુમાં જે પડોસન રહેતી હતી અને ભૂતકાળની અંદર પણ હું ઘણી બધી ભાભીઓ પાસે ગયો છું અને ભાભીઓ પાસે જવાના કારણે હવે મને તે ભાભીઓ પાસે વધારે ગમે છે

કારણકે ભાભી પાસે એક અનુભવ હોય છે અને તેમની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે હું મને લાગે છે જેના કારણે હવે હું કોઈ છોકરો પાસે જતો નથી અને વધારે પાસે જઈને જમવાની લેખન કે તેમની સાથે જ માણવાની એક અલગ મજા હોય છે પરંતુ એક વખત થયું હોય તો મારી બાજુમાં એક પડોશન રહેવા આવી હતી

આની ઉમર અંદાજે 35 વર્ષે મારી કરતા તો ઘણી બધી મોટી હતી દસ વર્ષ મોટી હતી સાથે કરવાની હતી કારણ કે તેની ઉંમર જેટલી મોટી હતી તેટલું તેનું બધું મોટું હતું જેના કારણે મને તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવવાની હતી

તું મને લાગેલી હોય તો હું તેના ઘરે રહેવાની ત્યારબાદ મેં તેને નમઃ રહેવા આવ્યો છું ત્યારે તેને મને એટલું મારે આવવી છું અને મારે બધો કરવાની પણ ખૂબ જ ઈચ્છા છે તુ મારી સાથે બધું કરી શકીશ એટલે મેં તને ચોખ્ખું કહી દીધું

કે હા હું તો બધું કરી શકીશ મને તો તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ તમારે પણ મને મજા આપવી પડશે અને પછી તો શું હતું પોતાની જે સાડી હતી તેનો પલ્લુ નીચે કરી નાખ્યો અને કહ્યું કે જુઓ મારું બધું કેટલું મોટું છે

અમારું મોટું જે છે તે જોઈને તને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમારી સાથે બધું કરી શકીશ એટલે મારી સાથે આવો અને તો મજા માણી લે અને મારા પતિ પણ અત્યારે ઘરે નથી તે મહિના માટે બહાર ગયા છે

એટલે તું મારી સાથે બિન્દાસ મજા માણી શકે છે અને મારું એટલું મોટું છે કે તું આખો એની અંદર જતો રહીશ અને પછી તો શું હતું તેને મને આવું કહ્યું એટલે મને તો પછી ગમ્યું અને પછી તો જ્યારે સાંજ થાય એટલે હું તેના ઘરે ગયો અને તેની સાથે બધું કરવાનો હતો એટલે હું સાંજ સુધીના ઘરમાં ગયો અને સોફા પર બેસી ગયો ત્યારે તમારી પાસે આવી

અને મને ઉતેજિત કરવા લાગે અને તરત મારામાં જેવી ઉત્તેજના આવી ગઈ અને પછી તો તરત જ તેને મારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું તે તેની રીતે બધું કરતી જતી હતી હું કે બોલી શકતો નહોતો પરંતુ મને ખ્યાલ હતો કે હું એક પણ એક વખત તેની સાર બધું કરીશ અને પછી તો મેં પણ તેને પકડી લીધી અને મેં તને પટકી પટકીને આગળ અને પાછળથી મારી પડોસણ સાથે ખૂબ જ મજા માણી લીધી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *