મારી પડોશણ ને રાત્રિના સમયમાં ધાબળા ની અંદર જ ભારે મજા આપી દીધી.

nation

મારું નામ આયુષ છે મારી ઉંમર ૩૦ વર્ષની છે અને મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મને મારા લગ્ન જીવનની અંદર ખૂબ જ મજા આવે છે અને સામાન્ય રીતે અમારી પત્ની સાથે તો હું બધું કરતો પરંતુ એવો વ્યક્તિ છું

કે જેને કોઈ એક પત્ની સાથે અથવા તો એક સ્ત્રી સાથે મજા આવતી નથી જેના કારણે હું બધી પીસીઓ સાથે સામાન્ય રીતે હું જ્યારે નાનો હતો એટલે કે જ્યારે હું યુવાન હતો તેવા સમયની અંદર પણ મને બધું કરવાનો ખુબ જ શોખ રહ્યો હતો

અને તેવા સમયની અંદર બધી છોકરીઓ પાસે જતો હતો અને બધું કરતો હતો અને તેવા સમયની અંદર એમ કહી શકાય કે યુવાનીની અંદર મેં કમસેકમ 40 થી 50 છોકરીઓ સાથે બધું કરેલું હશે અને જેના કારણે મને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ જાગતી હતી

બધા લોકોને ખબર જ હશે કે સામાન્ય રીતે કોઈ એક સ્ત્રી સાથે તમારે બધું કરવાનું હોય છે અને જેના કારણે મને પણ ખૂબ જ કંટાળો આવતો હતો અને મને લાગતું હતું કે મારે બીજી સ્ત્રી સાથે બધું કરવું પડે ને ત્યારે તેવા સમયની અંદર હું વિચારતો હતો કે મારે કંઈ કરવું છે અને તેવા સમયની અંદર એવું થયું કે મને કોઈ છોકરી મળી નથી અને કોઈ સ્ત્રી પણ મને મળી શકતી નથી

ખૂબ જ કંટાળો આવતો હતો તે સમય એટલે જે મારી પડોસણ હતી તેને મેં શોધી કાઢી હતી અને તે પડોશણ સાથે મારે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી સામાન્ય રીતે તો પડોશણ હતી તે ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી અને મારે તેની સાથે બધું કરવું હતું

એટલે તેના કારણે હું તે પડોસણ સાથે બધું કરવા માટે બાંધતો હતો અને તે સમયની અંદર જ્યારે ધાબડા ની અંદર હંમેશા સુધી હતી અને ધાબા પર સુવાના કારણે સવારના તેને મળવાપણે જતો હતો અને તેની સાથે વાતચીત પણ કરતો હતો અને વારંવાર તેને મજા પણ આવતી હતી એટલે મેં તને એક વખત તારી સાથે બધું કરવું છે એટલે તેને મને કહ્યું કે સવારે એને બપોરે તો મારા બધા ઘરે હોય છે

પરંતુ હું જ્યારે રાત્રીના સમયમાં સુવા માટે આવું છું તેવા સમય તો મારી પાસે આવી શકે છે અને ધાબળા ની અંદર હું જ્યારે આવું છું ત્યારે મારી સાથે તું ધાબળા ની અંદર આવી જજે અને ત્યારબાદ માંરી સાથે બધું કરી શકે છે ને મેં પણ તને જે રીતે કહ્યું તે રીતે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને ખૂબ અત્યારે મને મોકો મળ્યો

એટલે હું તરત તેના ધાબળા ની અંદર જતો રહેવાની રાત્રી નો સમય હતો અને પછી તો શું હતું મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની હતી તો મને લાગી રહ્યું હતું ધાબળાની અંદર જ મેં તેની સાથે બધી મસ્તી કરવાની ચાલુ કરી દીધી હતી અને તેને પણ મારી સાથે બધી મજા આવી રહી હતી અને તેને પછી મને ભારે મજા આપી અને રાત્રિના સમયની અંદર અમે અલગ અલગ પોઝીશનમાં ધાબળા માં જ બધી મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *