મારી પડોશણ ને અગાસી પર લઈ જઈને લબ્લાબાવી.

nation

મારું નામ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો એટલા માટે નથી ગમતો કે કોલેજમાં ભણાવવામાં આવે છે

ઘણી બધી છોકરીઓ આવે છે અને તેના કારણે મને તો ખૂબ જ ગમે છે. સામાન્ય રીતે હું ઘણી બધી છોકરો સાથે કરતો પણ હોવું છું પરંતુ હવે મારી જે ઈચ્છાઓ છે તે મને રહી નથી અને સામાન્ય રીતે મારે ઘણી બધી છોકરીઓ મને તેનો મોકો મળતો નથી

તેના કારણે મને ઘણું બધું દુઃખ થતું હોય છે પરંતુ મને નથી ખબર કે મારા નસીબ એટલા બધા સારા હશે ને મને પણ નહોતી ખબર કે મને કોઈ એવી છોકરી મળશે કે જેની સાથે હું બધું કરી શકું

અને મને પણ એક પછી સામાન્ય રીતે તે કોઈ છોકરી તો હતી પરંતુ તમારી રીતે મને છોકરીઓની અંદર તો મજા આવતી હતી પરંતુ કોલેજની અંદર કોઈ છોકરી મને બોલાવતી નહોતી અને જેના કારણે તેની સાથે હું કોઈ કરી શકતો નથી

જેના કારણે મને સરસ લાગતી હતી તેની સાથે મને બધું કરવાની હતી તો મને લાગતું હતું એક વખત થયું કે મેં તને પૂછી લીધું કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું તો શું તમને કોઈ વાંધો છે એટલે તેને મને તરત કહી દીધું કે ના મને તો કોઈ પણ પગ મારી સાથે બધું કરી શકો છો અને મને પણ તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને પછી તો શું તમે તેમને પૂછ્યું કે હા તમારી સાથે બધું કરવું છે

પરંતુ શું તમે મને કરી શકો છો તમારી સાથે બધું કરી શકું છું અને મને તો કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી અને તમારી જેવા કોઈ યુવાન તો તેની સાથે તમને કરવાની ખબર મજા આવતી હોય છે અને તમારે જો કોઈ મિત્રો પણ હોય તો તેને પણ તમે લેતા આવજો તેની સાથે પણ હું બધું કરી શકો છો તમે મને તરત જ આવું કહ્યું અને મારી અંદર નીચેના હતી

તે જાગે ત્યાર બાદ મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું સામાન્ય રીતે હું તેને અગાસી ઉપર લઈ ગયો હતો અને આગાસી ઉપર લઈ જઈને મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું અને મને તો તેની સાથે અગાસી પર તેને લઈ જઈને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને તે પડોશણ ની સાથે આખી રાત બધું કર્યું અને મને તો તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી અને ખરેખર વાંકી રાતે ઠંડીની અંદર તેની સાથે બધું કરતો રહ્યો અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *