મારી પડોશણ સાથે પહેલા મારે લફરું હતું પણ હવે મારે તેની સાથે કઈ કરવું નથી પણ તે મને ફોર્સ કરીને..

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારે કરવા માટે બે છોકરીઓ જોઈએ છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારે કરવા માટે બે છોકરીઓ જોઈએ છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે આજે સાઈટ છે તેની ઉપર તમને કોઈ પણ આવી વસ્તુઓ નથી મળવાની અને કોઈ પણ છોકરી મળવાની નથી પરંતુ હું તમને એટલી વસ્તુ કહી શકું છું કે જો તમારે એવું કોઈ છોકરી જોતી હોય એને પેડ વર્ઝન જોતી હોય

તો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈપણ પોતાના શહેરના વિસ્તારની અંદર ફરી શકો છો અને તમે કોલ ગર્લનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો કોલ ગર્લ જે હોય છે તે હંમેશા આવતો હોય તેને કોલ ગર્લ માત્ર એક જ વસ્તુ હોય છે કે તેઓને પૈસા જોતા હોય છે તમે કહો છો ત્યારે કોલ બીજી એક બે કોલ કરીને પણ મંગાવી દે છે અને તેઓની અંદર તમે તે કોલ ગર્લ સાથે એક સાથે બધી મજા માની શકો છો

અને તમને પણ ખૂબ જ પડવાની છે જેના કારણે એટલું કહી શકાય કે તમારી તેવા સમયે તો તમે આવી રીતે છોકરીઓ સાથે બધું કરી શકો છો અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને અનુભવ કેવો રહે છે અને તેની ઉપર આધાર રાખતો છે તમને બે છોકરાઓ જોઈતી હોય તો તમે આ બધું કરી શકો છો પરંતુ તમે જ્યારે છોકરીઓ લઈને જાવ છો

તેવા સમયની અંદર તમારી પાસે પણ એટલી તાકાત હોવી જોઈએ કે તમે જે બે છોકરીઓ છે તેની સામે લાંબા સમય સુધી ટકી શકો. થતી નથી તો તેના કારણે ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ તમને થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે જેથી તમારે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ સાથે પહેલા મારે લફરું હતું પણ હવે મારે તેની સાથે કઈ કરવું નથી પણ તે મને ફોર્સ કરીને..

તમે જણાવી રહ્યા છો તે રીતે તમારી પડોશન સાથે તમારે તો હવે તમને તેની સાથે કંઈ કરવું નથી. આપણને ફોર્સ કરે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે જુઓ તે વ્યક્તિ તમને ફોર્સ કરતો હોય તો સૌ પ્રથમ તો તમે તેને બેસીને સમજાવી શકો છો જ્યારે તમે બેસો છો તેવા સમયની અંદર તમે તેને સમજાવી શકો છો

અને જો તે સમજે તો ઠીક છે નહીં તો તમે ત્યાંથી નીકળી શકો છો અને તમે તમારો વાઇફાઇ કાઢીને પોતે વધારે સારું રહેશે કારણ કે તે વ્યક્તિ કોઈ સમજતું ન હોય તેવા સમય પેદા થઈ જતું હોય છે જેથી કોઈ વ્યક્તિ જો ન સમજતો હોય

તો ત્યાંથી દૂર જતો રહેવું વધારે સારું છે ને તમને પણ અનેક પ્રકારની ફાયદા થઈ શકે છે પરંતુ જો તમારી પ્રોડક્શન સાથે અને ત્યારબાદ તમે કહો છો કે તમારે કરવું નથી તેની પાછળનું કારણ હશે અને તે કારણ જે છે

તે માત્ર એટલું જ છે કે તમારું લફડું પહેલા હતું એટલે તમે તેમની સાથે વધારે ભારપૂર્વક વાત કરી શકતા નથી અને તમારી શાંતિથી વાત કરવી પડશે તમે જ્યારે શાંતિથી વાત કરશો ત્યારે બધો મામલો જે તે શાંત થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *