મારી પડોશણ દીપ્તિ ને મે વાંકી વાળી અને પછી…

nation

મારું નામ દીપક છે હાલ હું ખેતી કરું છું અને ગામડાની અંદર રહું છું આમ તો સામાન્ય રીતે મને ગામડાની અંદર એવું ગમતું નથી પરંતુ ગામડાની અંદર એવી એવી છોકરીઓ મને મળી રહી છે

જે છોકરીઓ કદાચ મને શહેરની અંદર ન મળી રહે મારી બાજુમાં એક દીપ્તિ નામની છોકરી રહે છે જે ખૂબ જ સરસ લાગે છે મેં તેની સાથે મને ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ તેને હું કેવી રીતે કહી શકું કે મારી તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તે આમ તો ગામડાની છોકરી છે અને ગામડાની છોકરી ઘણી બધી વખત જે ગામડાના છોકરાઓ હોય છે તેના પ્રેમમાં પડી જતી હોય છે પરંતુ આ મારા પ્રેમમાં પડતી નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક સમય એવો પણ આવશે

કે તે મારા પ્રેમની અંદર પડી જશે જ્યારે તે મારા પ્રેમની અંદર પડે ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ કારણ કે તે મને પ્રેમ કરતી હતી તેવું તેણે મને જણાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ અમે બંને ખેતરમાં જતા હતા સાથે કામ કરતા હતા અને ત્યારબાદ ઘરે આવી જતા હતા અને અવારનવાર અમે બહાર પણ ફરવા માટે જતા હતા અને તો ગામડાની અંદર ફરવા માટે કંઈ હોતું નથી

પરંતુ અમે વારંવાર છાના માના ફરતા હતા અને એકબીજાનો સાથ આપતા હતા પરંતુ હવે મને ખૂબ જ ઉતેજના વધી રહી હતી અને મારે તેને બધું કરવું હતું પરંતુ તેને જણાવી શકતો નથી

ત્યારબાદ મને જ્યારે ખૂબ જ થયું કે હવે મારાથી નહીં રહેવાય ત્યારબાદ મેં તેને કહી દીધું કે જો દીપ્તિ તારે મારી સાથે રહેવું હોય ને તો મારે તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે મને ખબર છે પણ આપણા લગ્ન નથી થયા પરંતુ લગ્ન પહેલા પણ મારે તારી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા છે અને ત્યાર બાદ તે મારી સામે હસવા લાગી ને તેણે મને એટલું જ કહ્યું કે મને તો તારી સાથે બધું કરવાની પહેલેથી ઈચ્છા હતી

પરંતુ હું તો એ જોઈ રહી હતી કે તું મને ક્યારે કહે છે અને એમ પણ તું મને આજે કંઈ ના કહે તો હું પાંચ દિવસ પછી તો તને કહેવાની હતી કે ચાલ મારી સાથે રૂમમાં મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

પરંતુ તે મને કહી દીધું એટલે મને ખૂબ જ ગમ્યો ને તારી ચિંતા કરવાની કોઈ પણ જરૂર નથી હું તારી માટે પ્રોટેક્શન લાવીશ અને હું જે પ્રોટેક્શન કહું ને એ તારે યુઝ કરવાનો છે એટલે તું મને લાંબો સમય સુધી બધું કરી શકે છે અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવશે અને ત્યાર બાદ શું હતું કે અમે બંને તો ખેતરની અંદર ગયા અને ખેતરની અંદર વચ્ચોવચ મેં દીપ્તિને વાંકી વાળીને ઠોકી નાખી અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *