મારી નજર સામે જ મારા પતિ જુદી જુદી છોકરીઓ સાથે શ-રીર સુખ માણતા અંદરથી છોકરીઓના અવાજો સાંભળતા જ…

about

પ્રશ્ન.મારી પડોશણ મને દરરોજ મુખ મૈથુન કરી આપે છે તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી જે પડોશન છે તે તમને મુખ મૈથુન કરીને મજા આપે છે અને તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેને તેમને કોઈ પણ રીતે કોઈ સમસ્યા થઈ શકતી નથી સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે તેઓને કંઈ કરવું નથી અને નીચેથી તેમને કઈ કરવા દેવું હોતું નથી

અને તેઓને પોતાનું સીડ ફાડું નથી તેવા સમયની અંદર તેઓ સામાન્ય રીતે કોઈ હોય છે તો તે સામાન્ય રીતે કોઈ પડોસન હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો તે સામાન્ય રીતે મુખમૈથુન કરી દેતો હોય છે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોય છે તેને મોઢામાં લેવાનું હોય છે અને મજા લેવાની હોય છે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટની અંદર જો કોઈ કટ લાગેલો હોય

અથવા તો તમને કંઈ પણ થયેલું હોય તો તેઓ સમયની અંદર તમારા પડોસન ને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તમારા પડોશનને પણ જો કોઈ મોઢાની અંદર સમસ્યા હોય તો તેનો વાયરસ સીધેસીધો તમને લાગી શકે છે

એટલે તમારે પહેલા તે વસ્તુ ઇન્શોર્ટ કરવી પડે અને તમારે કઈ વસ્તુ કરવી પડે અને તેની સિવાય તમે તે કરી શકતા નથી અને તેની સિવાય જુઓ તમે ચેક કરો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે તે હું મારું માનવું છે એટલે વસ્તુ તમારે જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ પગલું ઉઠાવવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી વખતે મેલ પ્રોટેક્શન સારું કહેવાય કે ફિમેલ પ્રોટેક્શન?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર મેલ પ્રોટેક્શન સારું રહે કે ફીમેલ પ્રોડક્શન હું તમને તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે દુનિયાની અંદર આજે સામાન્ય રીતે તમે જોવા જાવ તો ઘણા બધા પ્રોટેક્શન આપણને મળી રહેતા હોય છે અને તેની અંદર જે મેલ પણ હોય છે

અને ફિમેલ પણ હોય છે એટલે કે તમે શું લેવું માંગો છો તે વસ્તુ સામાન્ય રીતે આમ તો જોવામાં આવે છે તો લોકો વધારે વાપરતા હોય છે અને તેની અંદર લોકોને મજા પણ ઘણી બધી આવતી હોય છે પરંતુ હું તમને માગું છું કે તમારા ન વાપરવું જોઈએ પરંતુ તેની કરતાં તમારી ફિમેલ પ્રોટેક્શન પણ તમે વાપરી શકો છો આની અંદર કે વધારે કઈ આવતું હોતું નથી

પરંતુ તમારે માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુ કરવાની રહેતી હોય છે કે તમારું જે મેટ્રોટેકશન હોય તેને સામાન્ય રીતે તમે જેવી રીતે પહેરો છો તેવું ફીમેલ પ્રોટેક્શન હોય છે તેને તમારા હોલ ની અંદર નાખવાનું હોય છે અને સારી રીતે તેવી રીતે પણ તે મજા લઇ શકતા હોય છે

એટલે તમે તેને મજા ના લીધી હોય એને સામાન્ય રીતે તમારે બીજી કંઈ રીતે ફીલ કરવું અને તમારે મજા લેવી હોય તો તમે તે રીતે પણ કરી શકો છો તેની અંદર તમને વધારે મજા આવી શકે છે અને તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓના સ્વીકારો મળી શકે છે અને તમે બંને નો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *