મારી મેડમે મને તેમને ઠોકવાની ઓફર કરી છે અને તેઓ મારી કરતા ૧૦ વર્ષ મોટા છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારા લગ્ન બાદ હું દરરોજ ત્રણ વાર મારી પત્ની ને લબ લબાવું તો તેમાં કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા લગ્ન બાદ તમે દરરોજ ત્રણ વાર અમારી પત્નીને લબાવો છો તો તેની અંદર તમારે કોઈ સમાજ થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમને કોઈપણ સમસ્યા નથી પહેલી વસ્તુ છે કે તમારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને હવે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કેટલી વખત કરો છો

છતાં બંને પાર્ટનર ખુશ હોય છે અને તે મને કદાચ સાત વખત પણ બધું કરવું હોય તો તેઓ કરી શકે છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો હોતો નથી એક વસ્તુ તમારે એ પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે સામાન્ય રીતે તમારે ત્રણ વખત તમારી પત્ની સાથે બધું કરતા હોય તો તેવા સામાન્ય અંદર તમને સોચતા હોઈ શકે છે કે તમને કદાચ શક્તિ આવી શકે છે

તમારી પત્નીને પણ શક્તિ આવી શકે છે તે વસ્તુ કહી શકે છે ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમને કોઈપણ વાંધો આવતો નથી તે વસ્તુ માટે તમે જો તૈયાર હોય અને તમને તો કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન પડતો હોય તો તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી કે હું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મારી મેડમે મને તેમને ઠોકવાની ઓફર કરી છે અને તેઓ મારી કરતા ૧૦ વર્ષ મોટા છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી મેડમે તમને ઠોકવાની ઓફર કરી છે અને તેઓ તમારી કરતા 10 વર્ષ મોટા છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમને ખૂબ જ સારા વ્યક્તિ કહેવું કે પેલા તમે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો. પેલી વસ્તુ એ છે કે તમારા બાળકને ઠોકવાની ઓફર કરે છે કે તેઓ તમે ઠોકી નાખો

પરંતુ હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી કરતા 10 વર્ષ મોટા છે તો તમે શું કરી શકો છો પહેલા તો તે તમને સામેથી ઉપર કરતા હોય તેનો મતલબ એવો છે કે તમને બધું કરવાનું ખૂબ જ રસ છે અને તમને પણ બધું કરવાનો ખૂબ જ અસર જેના કારણે તમે આ ઓફર ની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે પરંતુ તમારી વસ્તુ જાણવી જોઈએ કે તમારી પહેલા પણ તમારી જેવા કેટલા તેમની પાસે આવી ચુક્યા હશે ને તે માટે મજા આવી ગયા હશે. જેના કારણે શું તમને તેમની સાથે મજા આવશે તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોજો

તમને તેમની સાથે મજા આવવાની હોય અને તમે તમને ઠોકીને મજા લઇ લેવાના હોય તો તમારે તેમની પાસે જવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા મેડમને તમારે પણ પૂછી લેવું જોઈએ કે તે ભલે તમને સામેથી બોલાવે છે પરંતુ તેઓ મારી પાસેથી પૈસા તો નહીં લે ને એ વસ્તુ જોઈ જાય કારણ કે આવી જે બધી વ્યક્તિઓ હોય છે તો એની પાસે જો પૈસા લે આપીને તમે કોઈ પણ પ્રકાર મજા આવવાની નથી. પરંતુ હા તમારી ઉપર છે કે હવે તમારા મેડમ સાથે તમે શું કરવા માંગો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *