મારી માસીને પાણીપુરી ખવડાવ્યા બાદ નજીકના હોટેલ રૂમમાં ત્રણ કલાક સુધી મજા આપી.

nation

મારું નામ વસંત 34 વર્ષનો યુવાન છો ને મારા લગ્નને પાંચ વર્ષે ચૂક્યા છે મારા લગ્નને પાંચ વર્ષ થયા બાદ મને મારા લગ્ન ગમતા નથી કારણ કે મારી પત્ની સાથે હવે મને ગમતું નથી

તે મને લાગે છે કારણ કે મારી પત્ની સાથે જ્યારે પણ સંબંધમાં તું માટે જાઉં છું તે મને પણ ખૂબ જ કંટાળો આવે છે અને તેને પણ ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે અમને બંનેને સાથે ગમતું નથી

તો મને લાગે છે હવે મારે શું કરવું જોઈએ તો મને લાગતું હતું પરંતુ મને ભુલાઈ ગઈ તમારા એક માનસી પણ છે આમ તો માસી સાથે કોઈ સંબંધ ના પાડી શકે પરંતુ તમારા માસીની વાત અલગ હતી

ખુબ જ સરસ લાગતા તમે અમારા પાસે જેવું કોઈ નહીં હોય તો મને લાગતો હતો મારા માસી જ્યારે ટૂંકો સ્કર્ટ પહેરતા ત્યારે ખૂબ જ સોલિડ માલ લાગતા હતા અને મને પણ મારા માસી ખૂબ જ ગમતા હોય તો પરંતુ અમારા પાસેની કેવી રીતે કહી શકું કે તમે મને ખૂબ જ ગમો છો

નહિતર બીજું તો શું હતું એક વખત જ્યારે મારા માસા બહાર ગયેલા હતા ત્યારે અમારા માસીને કહ્યું કે તમે તો એકલા છો તમારી પાસે આવું છે ત્યારે મારા માસી કેવી રીતે મને કોઈ દિવસ પાણી પૂરી નથી ખવડાવી

પરંતુ મારે આજે પાણીપુરી ખાવી છે તો શું તું મને પાણીપુરી ખાવા લઈ જઈ શકે એટલે મેં તમને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં ચાલો મારી સાથે તમે પાણીપુરી ખાવા આવી શકો છો અને હું તેમને પાણીપુરી ખાવા માટે લઈ ગયો

હું જ્યારે તેમને પાણીપુરી ખાવા માટે લઈ ગયો હતો ત્યારે તમે ખૂબ મજા આવી ત્યારે તેમને ઘણી બધી પાણીપૂરીઓ પણ ખાધી તરત જ છે તો હવે તમારે મને બધું આપવું પડશે અને તે કંઈ સમજ્યા નહીં તમે તેમને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તમને પાણીપુરી ખાવી છે

ને તો હું હવે તમને બીજી વસ્તુ આપવાનો છું. એવું કહીને હું તમને હોટેલ રૂમની અંદર લઈ ગયો ત્યારે હું તમને હોટેલ રૂમની અંદર લઈ ગયો ત્યારે તેઓ બધું સમજતા હતા છતાં પણ ગણતા હતા અને તેઓ કહેતાં તમે શું કરી રહ્યા છો

એટલે મેં તમને એટલું જ કહ્યું કે હું તમને હોટલ રૂમ ની અંદર લાવ્યો છું હવે તમે તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકો છો અને પછી તો શું હતું તે મને પણ મારી માથે ચડી ગયા અને તેમણે મારી સાથે બધું કર્યું અને મને પણ તેમની સાથે શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *