મારી મકાન માલિક ને ભાડા ના બદલામાં બે કલાક મજા આપી.

nation

મારું નામ સમીર છે હું 27 વર્ષનો છું સામાન્ય રીતે હું ભાડાના મકાનમાં રહું છું અને સામાન્ય રીતે હું અહીંયા ભણવા માટે આવેલો છું મારું ઘરનું જ મકાન છે તે ગામડાની અંદર રહેલું છે

અને હું શહેરની અંદર આવેલું છે અને મારું ફાળું ઘણું બધું વધારે છે અને હું એકલો રહું છું મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને ઘણી બધી વખત જ્યારે હું કામ કરતો હતો એટલે મારું ભાડું પણ થઈ જતું હોય છે

અને જ્યારે મારી પાસે પૈસા હોતા નથી તેવા સમયની અંદર મારા ઘરેથી પૈસા આવી જતા હોય છે જેના કારણે મકાન માલકીનને પૈસા આપી દેતો હોઉં છું સામાન્ય રીતે મારી જે મકાન માલિક છે તે ખૂબ સરસ લાગે છે

અને તેની ઉંમર અંદાજિત 32 વર્ષની છે મારી ઉંમર ભલે 27 વર્ષની થઈ હોય પરંતુ હજી પણ હું ભણું છું અને સાથે કામ પણ કરું છું જેના કારણે હું અહીંયા શહેરની અંદર આવેલો છું અને મને પણ ત્યાં ખૂબ જ મજા આવે છે

સામાન્ય રીતે જો હું વાત કરું પૈસા લેવા માટે જ્યારે આવતી હોય છે ત્યારે તો હું તેને પૈસા આપીને રવાના કરી દેતો હું છું પરંતુ એક વખત સમય મારો પણ એવો આવેલો હતો કે જેની અંદર મારી પાસે પૈસા હતા અને તેના કારણે મેં તેને ઘણી બધી કરવાની કોશિશ કરી હતી પરંતુ તે માની રહી હતી નહીં અને જેના કારણે મારા ઘરમાં આવી અને ત્યારે મારી પાસે પૈસા નહોતા

એટલે મેં તમને બધી મારી વાત હતી તે જણાવી કે મને આવી બધી સમાચાર થઈ ચૂકી જેના કારણે આ બધું કરવા માટે માગું છું અને પછી કશું હતું તેમને કહી દીધું અને ત્યારબાદ તરત જ મને કહ્યું કે તું પૈસાના આપે તો મને તો કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી પરંતુ તારી ઉંમર 27 વર્ષ નીચે અને હું આવા કોઈ છોકરાને શોધું છું કે જે મારી સાથે બધું કરી શકે

અને પછી તો શું હતું મેં પણ તેની સાથે બધું વિચારેલું હતું એટલે હું પણ બધું કરવાનો વિચાર કરી રહ્યો હતો અને મેં પણ તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મને પણ ત્યારબાદ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને મારી મકાન માલના બદલામાં બધી મજા આપી હતી અને ત્યારબાદ મેં તેને જેવી મજા આપી તેને મને માત્રને માત્ર એટલું જ એવું કે હવે મારે કોઈ દિવસ તારી પાસેથી ભાડું જોતું નથી તું મારી પાસે આવી જજે ને મારી સાથે બધું કરજે અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને મેં પણ તેની સાથે તરત મજા લીધી હતી અને તેણે અલગ અલગ પોઝીશનમાં મજા આપી પણ હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *