મારી મોટી કાકી ને કાકા ની ગેરહાજરીમાં એક કલાક માં અલગ અલગ પોઝીશનમાં સંતોષ અપાવ્યો.

nation

મારું નામ સાહિલ છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરતા કરતા બે વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે

સામાન્ય રીતે કાકા છે તમારી બાજુમાં રહે છે અને તેઓની સાથે હું ઘણી બધી વખત તેઓના ઘરે જતો છું અને તેઓની સાથે મને મજા આવતી હોય છે મારે એક સામાન્ય રીતે કાકી ખુબ જ સરસ લાગે છે સામાન્ય રીતે મારી કરતા તો ઘણી મોટી છે પરંતુ તમારા કાકી મોટા હોવા છતાં પણ મોડેલ રહે છે અને મોડેલ રહેતા હોવાથી મને તેઓની સાથે ખૂબ જ ગમે છે

સામાન્ય રીતે મને ઘણી બધી વખત તો એવું પણ જાણવા મળેલું છે કે મારે જે કાકા છે તેઓને ઓછા આપી શકતા નથી અને જેને કારણે મારા કાકી અવારનવાર બીજા લોકોને શોધતા હોય છે અને જે તમને મજા આપી શકે છે

તેઓની સાથે બધું કરવા માટે માંગતા હોય છે પરંતુ મને આ બધી અફવા લાગે છે તો મને લાગે છે પરંતુ હવે એક એવો સમય આવી ચૂક્યો હતો કે જ્યારે ઠંડી ચાલુ થઈ ચૂકી હતી અને મને પણ બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

ચૂકી હતી પરંતુ મને કોઈ એવી છોકરી મળતી નથી કે જેની સાથે બધું કરી શકું ત્યાર બાદ મેં માત્ર એટલું જ વિચારે લોકો હતું કે મને કોઈ નહીં મળે તો હું કાકી તુમ્હારા છે તેને કાકી સાથે હું બધું કરીશ અને પછી કશું હતું મેં પણ બધું એવું વિચારી લીધું હતું અને મારે પણ બધું કરવાનું ચાલુ કરવું હતું સામાન્ય રીતે હું વાત કરું તો મારા જે મોટા કાકી હતા તેઓની સાથે મારે બધું કરવાનું મારા કાકાના ઘરે હું ગયો

અને ત્યાર બાદ મેં બધું તેમની સાથે કરવાનું વિચારેલું હતું અને અમે કાકા ને એટલું કાકા તમને કેવું છે કે મને એટલું કહ્યું કે મારે તો બહાર જવાનું છે ને તારા માટે કાકી જો ઘરની અંદર એકલા છે એટલે તેઓનું ધ્યાન રાખજે ત્યાં તમારી કરતા પણ વધારે હું તેમનું ધ્યાન રાખવાનું છો. અને કાકા નીકળી ગયા હતા અને કાકા પછી ઉપર નીકળી ગયા હતા અને પછી ઘરની અંદર એકલો હતો

અને કાકીને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે આજે રાત્રિ પડી ચૂકી છે અને કાકા પણ ઘરની અંદર નથી અને તમારે શું બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય તો મને જાણવા મળ્યું છે કે તમને બધું કરવાની ખૂબ જ બધા લોકો સાથે મજા આવે છે

તો હું તમારી માટે છું અને તમે મારી સાથે શું બધું કરી શકશો એટલે કાકી મને એટલું જ કહ્યું કે મારે તમારી માત્રને માત્ર પ્યાસ બુજાવવાની છે અને તેની માટે તું પણ આવતો હોય તો મારી પાસે કરી શકતો હોય તો તું બિન્દાસ આવી શકે છે અને મારી સાથે બધું કરી શકે છે મને પણ ખૂબ જ મજા આવશે ને મેં ત્યાર બાદ તેમને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *