મારી જૂની GF મને હવે બોલાવે છે અને કહે છે કે મારો પતિ મને સંતોષ નથી આપી શકતો તો તું આપ

about

પ્રશ્ન. શું કોઈપણ છોકરીને વાતોથી ચ પા ચ પી બોલાવવા રાજી કરી શકાય?

તમે પૂછી લેજો કે કોઈપણ છોકરીને વાતોથી તમે બધું કરવા માટે રાજી કરી શકો કે હું તમને કહેવા માગું છું કે આ વસ્તુ તમે જે પૂછી રહ્યા છો તે આ પ્રશ્નનો જવાબ મારે ના આપવાનો હોય અથવા તો આ પ્રશ્નનો જવાબ મને ના આપવો પડે પરંતુ તમે જે રીતે પૂછી રહ્યા છો તે મને લાગ્યું કે મારે તેનો જવાબ માંગુ છું કે તમે સામાન્ય રીતે આની ખબર નથી

પણ ઘણા બધા લોકોએ શીખવાની જરૂર છે કોઈ પણ છોકરાઓ છે તેને વાત નથી પણ તમે મજા આવી શકો છો અને ત્યારબાદ તે તમને સામેથી તમારી સાથે બધું કરવું છે તો આના માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં કોઈ પણ કરે તમને વાંધો પડવાનો નથી તમે તેની સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને તમારે તેવી વાતો કરવાની તેની અંદર ઉતરી જ ના આવી જશે

તેવા સમયથી કે છે કે તમારી એટલે કે તમારે તેમની સાથે બધું કરવાનું છે ને તો હું તમારી સાથે બધું કરવા માંગુ છું ત્યાં તમે પણ તેની સાથે બધી મજા લઈ શકશો એટલે મને કોઈ પણ છોકરીને વાતો બધું કરવું હોય

તો આ સમય રાજી કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે તેની સાથે તમે ચાલી શકો છો તેમાં તમે કોઈ પણ કરે કોઈ વાંધો પડી નહીં શકે અને સામેથી વ્યક્તિ તમને કહે છે એટલે તમને વધારે મજા આવવાની છે તો મને લાગે છે અને તે રીતે તમે બધું કરી શકો છો અને તમને તેની અંદર ખૂબ જ મજા આવવાની છે.

પ્રશ્ન. શું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હું નાની સાઈઝ સાથે મજા આપી શકું?

તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જે છે તેમ તમારે મજા આપી છે અને તે પણ તમારી નાની સાઈઝ છે તેની અંદર તમારો નાનો હોય એને સામાન્ય રીતે તમે તેને મજા માંગતા હોય તેમ આપણે તમે મજા આપી શકો છો ઘણા બધા લોકોને સામાન્ય રીતે એવું થતું હોય છે કે તેઓનું નામ છે અને તેના કારણે તેઓ પણ વસ્તુ કરી શકવાના નથી તો તેઓને ખૂબ જ બીક લાગતી હોય છે

અથવા તો તેઓને એમ લાગતું હોય છે કે પોતે મજાક બની જશે પરંતુ હોતું નથી. સામાન્ય રીતે ત્યારે જ્યારે પણ તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે બધુ કરવા માટે છતાં હો છો તો તેની અંદર એક વસ્તુ જેવો છે તે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે અને તે વસ્તુ સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને નાની સાઈઝ સાથે મજા આપી શકો છો પરંતુ તમારી ટેક્નિક ની જરૂર છે

તમારે સામાન્ય રીતે વધારે ટેકનીક લાગશે તો ટેકનિક સાથે તમે બધું કરી શકો છો અને તેની અંદર તમે ખૂબ જ મજા લઇ શકશો એટલે તમારે તે વસ્તુ કરવી જોઈએ તમે ગર્લફ્રેન્ડ ટેક્નિકની સાથે બધું કરવા માટે જાવ છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમે તે વસ્તુ કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે

અને તમે બધું કરી શકશો તેવો મને લાગે છે એટલે તમારે તેની સાથે પણ મજા લઈ શકશો અને કેવી રીતે મજા લેવી તો સામાન્ય રીતે તમે તમારી શક્તિ વધારી શકો છો અને ત્યારબાદ તમારે પુલ અને પુશ ટેકનીક એ શું છે તે તમે નેટ ઉપર સર્ચ મારી શકો છો અને ત્યારબાદ તેમાં પણ તમને મજા લઈ શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *