મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને એકી સાથે બે વખત ચ પા ચ પી માટે હું કેવી રીતે મનાવી શકું?

nation

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને એકી સાથે બે વખત ચ પા ચ પી માટે હું કેવી રીતે મનાવી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને એકી સાથે બે વખત તમારે બધું કરવું હોય તો તે મારે તમે કેવી રીતે મનાવી શકો તો સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે મને એકી સાથે બે વખત બધું કરવું હોય તો પરંતુ તેઓની ગર્લફ્રેન્ડ અથવા તો કોઈ પણ સ્ત્રી માનતી હોતી નથી કારણ કે તેઓને ઘણી બધી સમસ્યાઓ ત્યાર બાદ થતી હોય છે.

એટલે કોઈ માની નહીં તો તેની અંદર તમારે મનાવવા માટે તમે તેમને પ્રેમથી મનાવી શકો છો પ્રેમથી તમને કહી શકો છો કે મને આ બે રાઉન્ડ કરવા ખૂબ જ પરંતુ ત્યારબાદ જુઓ તો માનતા નથી કે તેવા સમયની અંદર તમે તેમને ફોર્સ કરી શકતા નથી. અને તમે તેમને મૂકી શકો છો એટલે તમારે તેનો ફોર્સ કરવાનો નથી અને અત્યારે તમને સામેથી જ્યારે બધું કરવાનું કહે છે

નથી પરંતુ તમને જ્યારે સામેથી તે વ્યક્તિએ મજા આવતી નથી તો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈ કરી શકતા નથી કારણ કે તમે સામેથી મજા લેવા માટે જાવ છો તો વ્યક્તિગત તમારી પાસે આવી જાય અને કહે પણ કે તમારે બધું કરવાનું છે

પરંતુ ત્યારબાદ તે વ્યક્તિને જો મજા નઈ આવતી હોય તો તમને પણ મજામાં ને નથી તો ગેરંટી છે એટલે તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બે વખત બધું કરવું હોય તો તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પહેલા તો તમારે તે રીતે વાતાવરણ પૂરું પાડવું પડશે ને તમારે ગર્લફ્રેન્ડને જો મજા આવતી હશે તો તમે કરી શકો છો બાકી તમારી ગર્લફ્રેન્ડને જો મજા ન આવતી હોય તો તમે નહી કરી શકો.

પ્રશ્ન. મારા માસા ને મારે પહેલા જેવી મોજ આપવા માટે શું કરવું જોઈએ?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા માસાને તમારે પહેલાની જેમ મોજ આપી હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે પહેલા તો તમે તમારા માસા સાથે જે સંબંધ બનાવેલો છે તે ખોટી વસ્તુ છે પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ સામાન્ય રીતે સંબંધ બનાવી લેતા હોય છે અને તેઓને ત્યારબાદ ખબર રહેતી નથી અને એક વખત જ્યારે રિલેશન બંધાઈ જતું હોય છે

ત્યારે તેને મૂકી પણ શકાતું હોતું નથી. એટલે તમે તમારા માથા સાથે પહેલા તો તમે રિલેશન બાંધી લીધું હોય તો તેમાં તમારે હવે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી કારણ કે જે કરવાનું હતું તે તમે કરી ચૂક્યા છો અને તેમાં તમારે હવે જોવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર રહેતી નથી પરંતુ ત્યારબાદ તમે એવું કહી રહ્યા છો કે પહેલા જેવી તમને મોજ આપી છે તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

સામાન્ય રીતે જો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ તરીકે જણાવી શકો છો કે તમને આ રીતે મજા આવે છે તો તે રીતે તમને આપી શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી ટેક્નિકનો ઉપયોગ પણ કરવો પડશે તમે તમારા માસાને નવી નવી ટેકનીક જે છે તે શીખડાવી શકો છો અને તમારા માસાને કઈ રીતે વસ્તુઓ કરવી ગમે છે તે તમે તેમને પૂછી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો તેવું તમે કરશો તો તમને ખૂબ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *