મારી ગર્લફ્રેન્ડને હું કોલેજની પાછળ લઈ ગયો અને તે વાંકી વારી ને તેને ઠોકી નાખી.

about

મારી ગર્લફ્રેન્ડ નું નામ આશા છે અને તે ખૂબ સુંદર દેખાય છે અને પછી એક દિવસે એવું થયું કે મેં મારી ગર્લફ્રેન્ડ આસાને એવું કહ્યું કે મારે થોડું થોડું કામ છે તો તું શું મારી સાથે સ્કૂલની પાછળ આવી શકે

અને તેને પણ મને હા કહી દીધું કે હા હું તારી સરસ સ્કૂલની પાછળ આવીશ અને જ્યારે અમે બંને સ્કૂલની પાછળ ગયા અત્યારે ત્યાં અમારા કોઈ ફ્રેન્ડ તેમજ ન હતા તેથી મેં તેને કહ્યું કે જો અહીં અત્યારે કોઈ નથી

અને મારે તેને એક વાત કહેવી છે જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ કહ્યું કે જો અહીં તો કોઈ નથી તારે શું વાત કરવી છે જે કહેવું હોય તો તું મને ફટાફટ કહી દે અને જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ મને કહ્યું મારી ગર્લફ્રેન્ડને મેં કહ્યું કે જો એવું તો કંઈ ખાસ નથી પરંતુ મારે તારી સાથે થોડુંક એવું પર્સનલ કામ છે અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ પૂછવા લાગી કેવું તો શું પર્સનલ કામ છે

કે તને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે અહીં કોઈ નથી અને પછી મેં તેને કહી દીધું કે મારે તને મળે તને ઠોકવાની ઈચ્છા થાય છે જો તારી હા હોય તો હું તને આ થોડી એવી ઠોકી શકું અને પછી જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ એ મને હા કહી દીધું

એટલે મને ખૂબ જ આનંદ થયો અને પછી મેં તેને એક ઝાડ હતું તેની પાછળ લઈ ગયો અને તે જાહેર એટલું મોટું હતું કે અમે જો તેની પાછળ કઈ પણ કરતા હોય તો કોઈને ખબર જ ન પડે અને પછી ત્યાં જઈને હું મેં તો તેનું જે યુનિફોર્મ હતો

તે ઉંચો કરીને તેના જે ઉપરના બે બોલતા તેને ચૂસવા લાગ્યો અને પછી ચૂસતા ચુસ્તા મેં તેનું નીચેનું સ્કર્ટ ઊંચો કરી દીધો અને પછી મારું એકાઉન્ટ હતું જવા દીધો અને પછી તેને ગુફા તો ખૂબ જ સુંદર હતી એવું મને લાગ્યું ને પછી મેં તેને કહ્યું કે મારે તો તારી સાથે બધું કરવું છે જો તારી હા હોય તો અત્યારે ને અત્યારે પરંતુ તેને તો મને હા કહી દીધું પરંતુ જે મારું મોઢું હતું

તેનું તેના બોલ પાસેથી ખસતું જ ન હતું કારણ કેટલા મસ્ત મને તેના બોલ લાગતા હતા પરંતુ પછી મારે સમયને અભાવે તે મારું મોડું ત્યાંથી ખસેડવું પડ્યું અને પછી ત્યાં ઝાડ ની પાછળ તે વાંકી વળી ગઈ અને પછી તેને તેનો સ્કર્ટ ઊંચો કરીને મને કહ્યું કે હા હવે તું તારે જે કરવું હોય તે કરી શકે અને પછી જ્યારે મેં તેને વાંકી વાળેલી જો એટલે મને તો તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં તેને ત્યાં બાકી ને વાકી ઠોકી નાખી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *