મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને ઓયો રૂમમાં લઈ જઈને ઊંચા પગ કરીને ત્રણેક કલાક ગમ ગમાવી પરંતુ હવે તેને નીચેની તરફ ખૂબ જ દુખી રહ્યું છે.

about

પ્રશ્ન. ખુશ્બૂએ મને તેના ઘરે બોલાવ્યો અને મને મજા આપવા કહ્યું કે મજા કરી પણ હવે મને બીક લાગે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ખુશ મેં તમને મજા આપવા કહ્યું અને તમે તેની સાથે મજા કરી પણ લીટી પરંતુ હવે તમને બીક લાગે છે તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરો છો પેલી વસ્તુ થાય છે કે તમારે ડરવું ના જોઈએ કારણ કે સામાન્ય રીતે તમને તેણે બોલાવ્યો હતો

તમે મજા પકડ્યું હતું તો તમે તેને મજા આપી છે અને તેઓએ પણ સામે મજા કરી છે અને તમે બંને મજા કરી છે જેની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે કઈ થઈ શકતું નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને બીક લાગતી હોય તો તમારે હવે બીક ના રાખવી જોઈએ અને આવો ડર ના રાખવો જોઈએ તમે કઈ વાતનો ડર રાખી રહ્યા છો તે તમારે જોવું જોઈએ જ્યારે તમે આ વસ્તુ કરો છો

ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો ન આવવો જોઈએ અને તમારે ડર ન રાખવો જોઈએ કારણકે જે મજા લીધી હતી તે તમે બંને લીધી હતી એટલે તમારે ડરવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તે સારી વાત કહેવાય પરંતુ હવે તમારે તેમની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ અને હા કદાચ બની શકે કે તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તો પણ વાંધો નથી ઘણી બધી ગોળી ઉપલબ્ધ છે તે લઈને તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને ઓયો રૂમમાં લઈ જઈને ઊંચા પગ કરીને ત્રણેક કલાક ગમ ગમાવી પરંતુ હવે તેને નીચેની તરફ ખૂબ જ દુખી રહ્યું છે.

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડમાં લઈ જઈને તમે ઊંચા પગ કરીને ત્રણેક કલાક ગમ ગમાવી તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ને પૂછવું જોઈએ અથવા તો તમે તેમની સાથે પહેલી વખત બધું કરેલું હશે જેના કારણે આ વસ્તુ થતી હશે અને તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ખૂબ સારી હશે જેના કારણે આ બધું નહીં કરેલું હોય ઘણી બધી વખત થતું હોય છે કે

સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુ જે કોઈ પણ છોકરી હોય છે તે પહેલી વખત જ્યારે કરતી હોય છે અને જ્યારે તમે પણ ખૂબ જ જોશમાં આવી જતા હોય છે ત્યારે તમે ખૂબ જ જોશમાં બધું કરી લેતા હોય છે જેના કારણે તેને ઊંચા પગ કરીને તમે કલાક સુધી તમે આ બધી વસ્તુ કરી જેના કારણે તેઓને નીચેની તરફ દુખે છે તો હું અને નીચેની તરફ ગતિ રહ્યા હશે

તે તમે તેમને પૂછી જોજો થઈ જશે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તમે ગર્લફ્રેન્ડમાં લઇ ગયા તો સારી વાત કહેવાય અને તમે બંને મજા પણ કરી એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે વાત નથી એમાં તમારે બધી વસ્તુઓથી થઈ જશે તમે ધીમે ધીમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરતા રાખશો ત્યારે તેઓની અંદર પણ એક આવી જશે અને તમારી અંદર પણ એક ગ્રીપ આવી જશે ત્યારબાદ તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *