મારી ફ્રેન્ડ મારા ખેતરની અંદર લઈ ગયો અને તેની વચ્ચોવચ અંદર લઈ ગઈ ને તેને વાંકી વારી ને પછી ઠોકી નાખી.

about

તારું નામ આશિષ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું ખેતરમાં કામ કરું છું અને મારી એક ફ્રેન્ડ છે તે ઘણી વખત મને કહેતી નથી કે મને તારા ખેતરે આવું ખૂબ જ ગમે છે

તેથી તે વખત પાસે તમારા ખેતર આવતી હોય છે અમે ઘણા સમયથી એકબીજાને ઓળખીએ છીએ પરંતુ આજ સુધી મેં તેને કંઈ કહ્યું નથી અને મને હવે તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

તેથી મેં એક દિવસ તેને કહ્યું કે હવે ત્યારે જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે તું મારા ખેતરમાં જ હું તને લઈ જઈશ અત્યારે તો શેરડીનો પાક કર્યો છે તેથી ત્યાં આગળ એકદમ મીઠી મીઠી સુગંધ આવે છે અને ત્યાં આગળનું વાતાવરણ પણ સરસ રહે છે

તેથી તો ત્યાં આવી શકે અને મીઠી સુગંધ અને મારી શકે એમ કહીને મેં તેને મારા ખેતર ઉપર બોલાવી હતી અને પછી તેના બીજે દિવસે તે અમારા ખેતરે આવી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે જો આજે તો અહીં કોઈ છે નથી બધા ઘરે છે તેથી મારે તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તારી હા હોય તો હું તને એક જગ્યાએ લઈ જાવ

અને મને મારી ફ્રેન્ડ હા કહી દીધું કે હા મને પણ તારી સાથે ઘણા સમયથી કરવાની હતી પરંતુ આજે મને એવું લાગે છે કે આજે એ દિવસ છે કે જ્યારે આપણે બધું કરી શકીએ જો તારી પણ હા છે

અને મને પણ હા છતાં આપણે એ કોઈક રૂમ હોય ત્યાં જશો એટલે મેં તો કીધું કે રૂમની જરૂર જ નથી ચાલ હું તને અત્યારે જ એક જગ્યાએ રહી જાવ પછી હું તેને ખેતરની અંદર વાંચી લઈ ગયો અને ત્યાં લઈ જઈને મેં તેને એક જગ્યા બતાવી તે તો તે જગ્યા જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ અને પછી કહેવાના કે આ જગ્યા ખૂબ જ સુંદર છે

અને અહીંયા આપણને કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને આપણને કોઈ જોઈ પણ ન શકે એવી જગ્યા હતી તેથી પછી મેં મારી ફ્રેન્ડ તે નાની કપડા કાઢવા માટેના નીચેના કપડા કાઢ્યા અને પછી મેં તેને પાછળથી બાકી હોય એટલે પાછળથી ન મરવા એકીને જાતકે નાખી દીધો

અને તે એકદમ જોરમાં ચીઝ પાડી અને કહેતી હતી કે ખૂબ જ સરસ એક જ ઝાટકે તે મારી અંદર નાખી અને મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ છે અને મને બસ આટલી જ ઝડપથી તું મારી અંદર કારણ કે મને એ જ મજા આવે છે એમ કરીને મેં તેને વાંકી વારી ને ઠોકી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *